Pressto.

Nagłowek strony

Vol 22, Nr 2 (2015)

Spis treści

Artykuły

Kilka uwag na rzecz rehabilitacji zapomnianej filiacji Stefana Nemanji PDF
Błażej Szefliński 4-15
Zmierzch panowania tureckiego na Bałkanach. Polityczne, społeczno-kulturowe i militarne uwarunkowania schyłku władania Bośnią i Hercegowiną przez Osmanów PDF
Danuta Gibas-Krzak 15-36
Mniejszość żydowska w Księstwie Bułgarii w latach 1879-1885. Wybrane problemy PDF
Bartłomiej Rusin 37-54
Między „jarzmem fanariockim” a „jarzmem jezuickim”. Polemiki wokół bułgarskiej kwestii cerkiewnej między periodykami „Bułgaria” a „Dunajski Łabędź” w latach 1859–1861 PDF
Krzysztof Popek 55-74
Źródła narracyjne do dziejów Polonii w Bośni i Hercegowinie w okresie austro-węgierskim PDF
Tomasz Jacek Lis 75-90
Procesy akulturacji galicyjskich Żydów w Bośni – analiza teczek urzędniczych PDF
Mateusz Maleszka 91-100
Gagauzi w Bułgarii, w Mołdawii oraz na Ukrainie – wybrane aspekty PDF
Jerzy Hatłas 101-116
Ruch oporu w Jugosławii w okresie II wojny światowej w audycjach Rozgłośni im. Tadeusza Kościuszki PDF
Adrian Karolak 117-138
Typologia i uwarunkowania historyczno-kulturowe przywództwa politycznego na Bałkanach PDF
Mirosław Dymarski 139-170
Percepcja Europy w wystąpieniach prezydenta Republiki Chorwacji Franja Tudjmana (1991-1999) PDF
Jędrzej Paszkiewicz 171-186
Postjugosłowiański teatr pamięci w projektach wizualnych Bálinta Szombathyego i Jasminy Cibic PDF
Magdalena Bogusławska 187-200

Recenzje

Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866-971, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ss. 385+1 nlb., il., mapy. PDF
Zdzisław Pentek 215-218
Tricht Filip van, The Latin Renovatio of Byzantium. The Empire of Constantinople (1204-1228), translated by Peter Longbottom, Brill, Leiden-Boston 2011, ss. 535+1 nlb., mapy, tab. PDF
Zdzisław Pentek 218-220
Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, ss. 391. PDF
Jędrzej Paszkiewicz 220-223
Macedonia: Land, Region, Borderland, Colloquia Balkanica vol. 2, Warszawa 2013, Wydawnictwo DiG, ss. 590. PDF
Jędrzej Paszkiewicz 224-225
Macedonia: Land, Region, Borderland, ed. Jolanta Sujecka, Warszawa 2013, ss. 581. PDF
Mirosław Dymarski 225-230
Aleksandru Madgearu, Byzantine Military Organization on the Danube, 10th–12th Centuries, Brill, Leiden-Boston 2013, ss. 212 [= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 22] PDF
Mirosław Leszka, Błażej Cecota 230-234
Marta Chaszczewicz-Rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, ss. 339. PDF
Lilla Moroz-Grzelak 234-239

Omówienia

In memoriam. Mieczysław Tanty (1928-2015) PDF
Piotr Żurek 201-203
In memoriam. Veniamin Ciobanu (1938-2015) PDF
Ilona Czamańska 205-206
In memoriam. Milorad Ekmečić (4 X 1928 – 29 VIII 2015) PDF
Wojciech Szczepański 207-209
In memoriam. Olivera Milosavljević (1951 – 12 X 2015) PDF
Wojciech Szczepański 211
In memoriam. Munib Maglajlić (1945 – 19 X 2015) PDF
Wojciech Szczepański 213
Sprawozdania; Балканский тезаурус: Начало. Relacja z konferencji organizowanej przez Instytut Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk PDF
Magdalena Rekść 241-244


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo