Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem Investigationes Linguisticae jest upowszechnianie zarówno krajowych, jak i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na:


• językoznawstwo ogólne,

• językoznawstwo porównawcze,

• językoznawstwo stosowane,

• językoznawstwo matematyczne,

• językoznawstwo korpusowe,

• językoznawstwo kognitywne

• etnolingwistykę,

• socjolingwistykę,

• psycholingwistykę,

• neurolingwistykę,

• badania komunikacji i kultury.

 

Działy

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo ogólne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo porównawcze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo stosowane

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo matematyczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Etnolingwistyka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  2. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
  3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Recenzenci

Rok 2015

Jerzy Bańczerowski
Konrad Juszczyk 
Maciej Karpiński 
Barbara Konat 
Nicole Nau 
Paweł Nowakowski 
Krzysztof Stroński 
Władysław Zabrocki 

Rok 2014

Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu)
Prof. dr Kyong-geun Oh (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Aleksandra Matulewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Władysław Zabrocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Roman Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. Park Jong-seong (Chungnam National University, Korea Południowa)
dr inż. Marek Matulewski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
dr Karolina Gortych-Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Konrad Juszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Karolina Waliszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Victoria Kamasa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rok 2013

Prof. dr hab. Andrzej Sieradzki (Instytut Filologii Polskiej; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. K. Kleszczowa (Instytut Języka Polskiego; Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Tomasz Lisowski: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Małgorzata Święcicka: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
Prof. dr hab. Paweł Nowak: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prof. dr hab. Lesław Łabudzki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu)
dr Robert Kamieniarz (Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej)
dr Tomasz Sobalak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Zasady etyki

Zespół redakcyjny Investigationes Linguisticae zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby praktyka wydawnicza spełniała wszystkie krajowe i międzynarodowe normy etyczne – wymagając wysokich standardów zarówno od siebie, jak i od autorów tekstów.

1. Redakcja Investigationes Linguisticae wymaga od autorów ujawnienia pełnej informacji o ich wkładzie w publikację. Nie będzie tolerowane tzw. „ghostwriting” – czyli sytuacja, gdy osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji, nie zostały uwględnione jako autorzy publikacji ani wymienione w podziękowaniach. Nie będzie tolerowane również tzw. „guest authorship” (znane inaczej jako „honorary authorship”) – czyli sytuacja, gdy wśród autorów pojawiły się osoby, które miały znikomy wkład w powstanie publikacji.

2. Redakcja Investigationes Linguisticae wymaga od autorów podania afiliacji z jednostkami naukowymi, a także innymi podmiotami, których działalność może wpływać na rzeczowość przedstawionych w publikacji danych, lub które wsparły publikację finansowo lub w inny, pośredni lub bezpośredni, sposób.

3. Redakcja Investigationes Linguisticae zobowiązuje ujawniać wszystkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej, skutkiem czego będzie wycofanie tekstu z publikacji.

4. Redakcja Investigationes Linguisticae zobowiązuje się zapewnić recenzję opartą tylko i wyłącznie o przesłanki merytoryczne.

Redakcja Investigationes Linguisticae zobowiązuje się także do przestrzegania wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo