Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest publikowanie rozpraw naukowych i recenzji prac naukowych dotyczących językoznawstwa, szczególnie polonistycznego. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, lecz gromadzą je również biblioteki ze wszystkich kontynentów. Kolejne numery ukazują się w cyklu półrocznym: pierwszy w czerwcu, drugi w grudniu. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.

 

Działy

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Junioraty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Studia nad językiem współczesnym

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia nad historią języka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Źródłoznawstwo

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia onomastyczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Język polski jako obcy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z historii nauki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Źródła do historii języka polskiego

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo na świecie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, specjalistów w zakresie problematyki publikowanych artykułów.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b)relacje podległości zawodowej,
  c)bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
  RORMULARZ RECENZJI

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Recenzenci

Recenzenci „Poznańskich Studiów Polonistycznych.
Serii Językoznawczej” 2015, vol. 22, nr 1 i 2:

dr hab. prof. UKW Magdalena Czachorowska (UKW)
dr hab. prof. KUL Henryk Duda (KUL)
dr hab. prof. US Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (US)
dr hab. prof. UG Izabela Kępka (UG)
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ)
prof. dr hab. Stanisław Koziara (UP)
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (UMK)
dr hab. Ewa Młynarczyk (UP)
dr hab. prof. UAM Anna Piotrowicz (UAM)
dr hab. prof. UŚ Artur Rejter (UŚ)
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (UAM)
prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (UJ)
dr Beata Udzik (UAM)

 

Zasady etyki

a) procedura recenzowania uwzględnia poniższe zasady:

– do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; autor (lub autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

– pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

– formularz recenzji jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma,

– nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane,

b) czasopismo na stronie http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/index zamieszcza:

– wszystkie artykuły opublikowane w piśmie od 2009 roku wraz z kompletem metadanych, zawierających m.in. abstrakty w języku angielskim, słowa kluczowe oraz bibliografie załącznikowe,

– nr ISSN oraz e-ISSN, wykaz członków rady naukowej, informacje dla autorów, informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie oraz informacje dotyczące redakcji czasopisma,

c) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,

d) lista recenzentów publikacji w danym roku udostępniana jest na stronie internetowej http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj oraz publikowana w numerze wydrukowanym (nr 2 za dany rok),

e) w każdym artykule naukowym zamieszczone są tytuł i streszczenie w języku angielskim,

f) w celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck. CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomóc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców. Teksty, które będą zawierały cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane zostaną odrzucone,

g) redakcja czasopisma szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo