Pressto.

Nagłowek strony

Zgłoś swój artykuł: 2017, nr 31

Temat numeru: Literatura wobec nauki. Epoka staropolska
Redaktor tematyczny: prof. Grzegorz Raubo (grzegorzraubo@poczta.fm
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – numer zamknięty

Opis projektowanego numeru: Celem planowanej publikacji jest przedstawienie postaw wobec nauki – głównie wobec dyscyplin przyrodniczych, medycyny i nauk technicznych – uwidaczniających się w okresie staropolskim, utrwalonych zarówno w utworach literackich, jak w tekstach tworzących zasoby szeroko pojętego piśmiennictwa. Tom przygotowywany jest z intencją naświetlenia problematyki w oparciu o źródła dotychczas nieznane, rzadko komentowane oraz nierozpatrywane pod kątem związków z koncepcjami formułowanymi na gruncie nauki. Interesujące horyzonty poznawcze wyłaniają się w związku z tym, jak koncepcje naukowe o antycznym, średniowiecznym i nowożytnym rodowodzie stawały się bodźcem dla wyobraźni artystycznej, inspiracją dla twórców barokowych konceptów, przedmiotem popularyzacji (realizowanej zwłaszcza w konwencji scientia curiosa), jak koncepcje te wpisywano w ramy religijnych i filozoficznych obrazów świata, a wreszcie, jak przybliżano je dawnym czytelnikom w aspekcie ich praktycznej, życiowej użyteczności. Istotnym aspektem anonsowanej tematyki jest ukazanie nieanalizowanych dotąd wątków stosunku pisarzy a także uczonych doby staropolskiej wobec nowożytnej rewolucji naukowej. Zarysowujące się w tym zakresie obszary dociekań obejmują obiekcje wobec nowych koncepcji motywowane argumentacją teologiczną, przywiązaniem do dawnego ładu intelektualnego, jak też (artykułowane nie zawsze w sposób otwarty) świadectwa afirmowania przemian, jakie niosła z sobą rewolucja naukowa. W szkicowanym w ogólnych zarysach kręgu zagadnień nie sposób pominąć, symptomatycznej przede wszystkim dla XVII stulecia sytuacji, w której odchodzący w przeszłość obraz uniwersum (związany między innymi z tradycją magii i astrologii), nadal organizował myślenie ludzi, stawianych równocześnie wobec perspektyw wyjaśniania świata właściwych dla kształtującej się nauki eksperymentalnej.

Redakcja pisma informuje, że nadsyłanie artykułów do działów niezwiązanych z tematem głównym nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich nadsyłania i – po pozytywnej opinii redakcji oraz dwóch recenzentów zewnętrznych – publikowane w najbliższych możliwych numerach pisma.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo