Pressto.

Nagłowek strony

Poznańskie Studia Teologiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które obok artykułów dotyczących zagadnień związanych z kanonem nauk teologicznych (egzegezą biblijną, teologią patrystyczną, dogmatyczną, fundamentalną, moralną, prawem kanonicznym) publikuje na swoich łamach również teksty o charakterze interdyscyplinarnym, podejmujące kwestie z pogranicza teologii i innych nauk (filozofii, nauk społecznych, psychologii).

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS; CEJSH; INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:



DOI: 10.14746/pst
ISSN: 0209-3472

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

23195

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo