Pressto.

Studia Ukrainica Posnaniensia

Vol 4 (2016)

Spis treści

Wstęp

До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia” PDF (Українська)
Тетяна Космеда 5

Językoznawstwo

СУФІКСИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНТРОПОНІМІКОНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ PDF (Українська)
Марта Абузарова 7-13
РЕЗУЛЬТАТИВ У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) PDF (Українська)
Юлія Голоцукова 15-22
ТЕОРІЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ: РІВНІ Й КАТЕГОРІЇ PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко 23-32
ДІАЛОГІЧНИЙ ВИМІР МОВИ ЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 2000–2015 рр.) PDF (Українська)
Олена Ільченко 33-39
НОВІ ВИЯВИ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ PDF (Українська)
Юлія Калужинська 41-47
ФОНЕТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. PDF (Українська)
Ірина Козелко 49-53
СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ — МАЙСТЕР ЖАНРУ СПІВОМОВКИ: РОЗБУДОВА ІГРОВОЇ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF (Українська)
Тетяна Космеда 55-67
ПИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „РІДНА МОВА” PDF (Українська)
Ірина Кочан 69-73
ЗДОРОВ’Я ЯК ЦІННІСТЬ У ФРАЗЕМІЦІ: ОЦІННО-ЕМОТИВНА СПЕЦИФІКА PDF (Українська)
Жанна Краснобаєва-Чорна 75-83
„У ТІНІ ВЕЛИКОГО БРАТА...” — КОНЦЕПТ “РОСІЯ” (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ) PDF (Українська)
Łukasz Małecki 85-89
СКЛАДНІ ЕПОНІМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF (Українська)
Роман Микильчук 91-94
ПОРІВНЯННЯ З ФАУНОНАЗВОЮ, ПОЗНАЧЕНОЮ БІБЛІЙНОЮ СИМВОЛІКОЮ, В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ПІДХІД PDF (Українська)
Оксана Молчко 95-102
WARTOŚCI RODZINNE W ZWIERCIADLE UKRAIŃSKICH PAREMII PDF
Paulina Murawska 103-107
НАЦІОНАЛЬНА НЕВЕРБАЛІКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО PDF (Українська)
Тетяна Осіпова 109-117
ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТУ: ЗРАЗОК АКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF (Українська)
Христина Пазюриста 119-126
ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗМОВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Тетяна Панченко 127-132
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ „БОГ” У БАЙКАХ СВІТОВИХ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО PDF (Українська)
Наталія Піддубна 133-140
ЛЕКСИКА МАЙДАНУ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ PDF (Українська)
Наталія Поліщук 141-147
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ЕМОЦІЙНІСТЬ, ОЦІНКА, ЕКСПРЕСИВНІСТЬ — АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ЕМОЦІЙ PDF (Українська)
Віра Сліпецька 149-153
АКТУАЛІЗАЦІЯ НАЗВ ЛІТЕР ТА ПОХІДНИХ ВІД НИХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ PDF (Українська)
Лілія Соболь 155-165
ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF (Українська)
Галина Хирівська 167-172
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТЕКСТУ НОВОГО ЗАВІТУ PDF (Українська)
Лариса Шевченко 173-181
CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE PDF
Przemysław Jóźwikiewicz 183-190

Literaturoznawstwo

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ СТУДІЇ МИКОЛИ ЗЕРОВА PDF (Українська)
Орислава Бриська 191-200
DZIAŁALNOŚĆ IWANA KEDRYNA RUDNICKIEGO NA RZECZ POROZUMIENIA UKRAIŃSKO-POLSKIEGO LAT 30. XX WIEKU W II RP PDF
Sylwia Wójtowicz 201-209
СИМВОЛ ТОПОЛІ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF (Українська)
Anna Horniatko-Szumiłowicz 211-217
БІБЛІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІВАНА ФРАНКА PDF (Українська)
Оксана Дзера 219-228
POSTKOLONIALNA ANALIZA TWÓRCZOŚCI OŁEKSIJA CZUPY PDF
Ryszard Kupidura 229-237
СТРАТЕГІЯ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО ЯК ПЕРЕКЛАДАЧА ДРАМ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА ROMEO AND JULIET І HAMLET PDF (Українська)
Валентина Савчин, Тетяна Остра 239-247
BUONGIORNO, SIORA MASCARA! PDF (Українська)
Walentyna Sobol 249-253
МЕМУАРНА ВЕНЕЦІЯ ОСИПА НАЗАРУКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ПИСЬМЕНСТВА PDF (Українська)
Марія Федунь 255-261


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo