Pressto.

Studia Ukrainica Posnaniensia

Vol 5 (2017)

Spis treści

Wstęp

До читачів часопису Studia Ukrainica Posnaniensia PDF (Українська)
Тетяна Космеда 5
ВІД 20-РІЧЧЯ ДО 25-РІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ПОЗНАНСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ PDF (Українська)
Тетяна Космеда 7-17

Językoznawstwo

ГОЛОС У РИТОРИЦІ: СЕГМЕНТНІ Й НАДСЕГМЕНТНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТЕКСТУ PDF (Українська)
Віра Берковець 19-27
ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “ЛЕЛЕКА” В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ PDF (Українська)
Олена Гоменюк 29-36
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF (Українська)
Олена Горошкіна 37-44
МОВНОСОЦІУМНА ГРАМАТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ (ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО РОДУ ІМЕННИКІВ) PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко 45-54
ВНУТРІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ В ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОГО ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ PDF (Українська)
Світлана Ігнатьєва 55-60
Radix malorum omnium: фітоморфний образ кореня в структурі смертних гріхів PDF (Українська)
Оксана Ясіновська 61-71
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ БОГОСЛОВСЬКОГО ТЕКСТУ (ПРИКЛАД СИНТАГМАТІОНА ПРО СІМ СВЯТИХ ТАЙН ГАВРИЇЛА СЕВІРА, 1603 р.) PDF (Українська)
Андрій Ясіновський 73-80
SŁOWNICTWO MYKOLOGICZNE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I POLSKIM — ZARYS PROBLEMATYKI, STRUKTURA TERMINÓW PDF
Przemysław Jóźwikiewicz 81-89
АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНЕ БЕЗПРИЙМЕННИКОВЕ КЕРУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ PDF (Українська)
Iryna Kononenko 91-99
ПРАГМАТИКА СТРАХУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ PDF (Українська)
Жанна Краснобаєва-Чорна 101-108
МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ ТЕКСТІ PDF (Українська)
Agnieszka Lewandowska 109-115
БРЕХНЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ АКТ PDF (Українська)
Łukasz Małecki 117-122
МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ PDF (Українська)
Людмила Марчук 123-127
ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) PDF (Українська)
Оксана Молчко 129-134
ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСЬКУ ЯК НАСЛІДОК МЕТИСАЦІЇ PDF (Українська)
Галина Намачинська 135-141
POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH PDF
Dagmara Nowacka 143-150
АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ PDF (Українська)
Тетяна Осіпова 151-158
ЧИСЛІВНИК ЯК ПАРАМЕТР ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОТИПУ ПИСЬМЕННИКА PDF (Українська)
Інна Павлова 159-167
ВИЯВ ЕҐОЦЕНТРИЧНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ‘ТАМ’ — ‘ТУТ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF (Українська)
Валерія Пилипак 169-174
ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ БАШКОРТОСТАНУ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Тарас Пилипак 175-180
СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
Олег Семенюк 181-188
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ЯК СТИМУЛ МОДЕЛЮВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ПУНКТУАЦІЙНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ ТВОРІВ І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО, М. ГОГОЛЯ, Ч. ДІККЕНСА) PDF (Українська)
Віра Сліпецька 189-194
КИРИЛИЦЯ — ЛАТИНИЦЯ: “АЗБУЧНА ВІЙНА” ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕР ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF (Українська)
Лілія Соболь 195-203
NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY PDF
Helena Sojka-Masztalerz 205-213

Literaturoznawstwo

O WYOBRAŹNI POETYCKIEJ I PROBLEMACH TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI WIERSZY EMMY ANDIJEWSKIEJ PDF
Andrzej Borkowski 215-221
OBRAZ UKRAINY DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU W TWÓRCZOŚCI WŁADIMIRA KOROLENKI PDF
Antoni Bortnowski 223-229
ФІЛОСОФІЯ ПОЕЗІЙ ВІСЛАВИ ШИМБОРСЬКОЇ ТА ЛІНИ КОСТЕНКО: КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Світлана Дячок 231-235
КАТЕГОРІЯ МОВЧАННЯ В НОВЕЛІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Я (РОМАНТИКА) PDF (Українська)
Anna Horniatko-Szumiłowicz 237-247
OBRAZ DOMU W POWIEŚCIACH ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ W. SZEWCZUKA I DOM W KTÓRYM M. PETROSJAN PDF
Marta Zambrzycka 249-257
TEMAT “MAJDANU ” I “ATO” W POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW PDF
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk 259-267
ПАРАДИГМА ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ АРХЕТИПНОСТІ PDF (Українська)
Жанна Янковська 269-277
REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ W DRAMACIE OŁEKSANDRA IRWANCIA KŁAMCZUCH Z PLACU LITEWSKIEGO PDF
Marta Kaczmarczyk 279-288
ФРАНКО І РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ВПЛИВ НА СВІТОГЛЯД, КРИТИКА, ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ, ПЕРЕКЛАД (до 160-річчя від дня народження письменника) PDF (Українська)
Тетяна Космеда 289-308
КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТІ У ЩОДЕННОМУ ЖЕЗЛІ Є. ПАШКОВСЬКОГО PDF (Українська)
Oksana Kowacka 309-316
CYRYLA STAWROWIECKIEGO OD CZYTANIA TWÓRCZOŚCI PIOTRA SKARGI — NA PRZYKŁADZIE ŻYWOTA ŚW. STEFANA I KAZANIA NA OŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI PDF
Marzanna Kuczyńska 317-330
AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH PDF
Albert Nowacki 331-339
ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ МИКОЛИ ЛУКАША І ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША PDF (Українська)
Валентина Савчин 341-348
ZROZUMIEĆ SIEBIE SAMYCH I INNYCH. LUDZKI WYMIAR HISTORII W KSIĄŻCE ODWAGA I STRACH OLI HNATIUK PDF
Anna Ursulenko 349-356


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo