Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Annales Missiologici Posnanienses” jest rocznikiem poświęconym szerokiemu wachlarzowi zagadnień z zakresu misjologii i historii misji oraz teologii relacji międzykulturowych, a także antropologii kulturowej, etnologii, etnografii i religiologii. Tytuł czasopisma odwołuje się do refleksji teologicznej nad obecnością chrześcijaństwa w różnorodnych kontekstach kulturowych. Pierwszeństwo tej perspektywy nie wyklucza, a wręcz domaga się włączenia do dyskusji przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, poświęcających swe badania bogactwu kulturowemu ludzkości. Publikacja nowych numerów czasopisma przewidziana jest na przełom września i października danego roku. Choć każdy rocznik posiada temat wiodący, nie oznacza to, że publikowane numery są ściśle tematyczne.

Do publikowania artykułów naukowych oraz recenzji zapraszamy autorów specjalizujących się w następujących dziedzinach wiedzy: misjologia, historia misji, religiologia, historia religii, etnografia, etnologia, etnohistoria, antropologia kulturowa, studia nad kulturami. Szczegółowe zasady edytorskiego przygotowania tekstu omówione w "instrukcji redakcyjnej.

 

Działy

Artykuły naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Komunikaty/kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wstępnej oceny artykułu podejmuje się Redakcja, analizując m.in. zgodność tekstu z zasadami edycji artykułu, dostępnymi na stronie internetowej rocznika. Jeśli wstępna ocena tematyki i poprawności edytorskie wypada pozytywnie, redakcja przekazuje tekst do niezależnej recenzji wydawniczej dwóch specjalistów w danej dziedzinie, w formie zapewniającej anonimowość. Formularz recenzji zawiera następujące punkty do uwzględnienia: charakterystyka pracy ze wskazaniem jej istoty i oryginalności; uwagi szczegółowe dotyczące treści, jakości oraz języka pracy; specyficzne komentarze i zalecenia dla Autorów. Zgłaszane artykuły nie powinny być uprzednio publikowane. Decyzję w każdym indywidualnym przypadku zastrzega sobie Redakcja. Do akceptacji artykułu wymagane są 2 pozytywne recenzje zewnętrzne. W przypadku jednej recenzji negatywnej decyzję o ew. publikacji podejmuje redakcja.

Pobierz formularz recenzji (POL)

Pobierz formularz recenzji (ANG)

 

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) z podaniem autorstwa, tytułu, źródła oraz odnośnikiem do oryginalnego utworu ze stony czasopism i numeru DOI.

 

Recenzenci

2014 rok
Prof. Pierre Hurtubise, Saint Paul University, Kanada
prof. dr hab. Jan Walkusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
prof. dr hab. Jerzy Pałucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. UJ dr hab. Anna Reczyńska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
dr hab. Aldona Maria Piwko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
dr Piotr Artur Sokołowski, Pieniężno
dr Szymon Stułkowski, Poznań, Polska
dr Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paul Laverdure, University of Sudbury, Kanada

2012 rok
Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Jan Górski, Uniwersytet Śląski, Polska

2010 rok
Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Józef Urban, Uniwersytet Opolski, Polska

 

Zasady etyki

Redakcja „Annales Missiologici Posnanienses” stawia sobie za cel zachowanie wysokich standardów uczciwości i etyki naukowej na każdym etapie procesu wydawniczego. Pragnie uwrażliwić swych Autorów na stanowcze wykluczenie wszelkich form procederu określanego jako „ghostwriting” (brak wykazania autorstwa lub współautorstwa danej osoby, która miała ważny wkład w opracowanie tekstu) czy „guest authorship” (wykazywanie autorstwa lub współautorstwa osoby, która nie miała rzeczywistego wkładu w powstanie artykułu).

Autorzy są każdorazowo proszeni o oświadczenie, że zgłaszany artykuł nie był wcześniej publikowany (pod tym samym ani pod innym tytułem), nie jest częścią innej publikacji oraz nie ma wad prawnych.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo