Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik „Biblioteka” ma charakter ogólnopolski. To czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej  problematyki dotyczącej zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. Redakcja przestrzega zasady, aby przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów pochodziło z innych niż poznański ośrodków naukowych. "Biblioteka" od 2004 roku jest czasopismem recenzowanym. Recenzje przygotowują wybitni znawcy wskazanej  problematyki. Odbiorcami "Biblioteki" są przede wszystkim pracownicy bibliotek akademickich, bibliotekarze zatrudnieni w większych bibliotekach publicznych, pracownicy i studenci instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a także inni zainteresowani. Od początku ukazywania się nowej edycji "Biblioteki" (1997) redaktorem naczelnym rocznika jest dr hab. Artur Jazdon a sekretarzem redakcji dr Aldona Chachlikowska.

 

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Miscellanea

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przekłady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Każdą publikację złożoną złożone do redakcji "Biblioteki" ocenia dwóch lub trzech niezależnych recenzentów (nie związanych z Biblioteką Uniwersytecką a najczęściej spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Redakcja przyjmuje i przekazuje recenzentom materiały, które wpisują się w profil czasopisma obejmujący: problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa, regionalistyki, a także historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik na swoich łamach prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym.

Redakcja nie ujawnia tożsamości autorów recenzentom i odwrotnie.

Recenzja ma formę pisemną zakończoną wnioskiem o przyjęcie artykułu do druku, ewentualne poprawienie tekstu lub jego odrzucenie.

Nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku.

Formularz recenzji

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.


 

Zasady etyki

Redakcja „Biblioteki” szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Czasopismo przyjmuje do publikacji tylko teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. 

W celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck.

CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomóc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców. 

Teksty, które będą zawierały cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane zostaną odrzucone.

 

Recenzenci

Recenzenci  2014 r.

prof. dr hab. Ewa Głowacka
prof. dr hab. Mirosław Górny
dr hab. Małgorzata Kisilowaska 
prof. dr ha. Przemysław Matusik 
prof. dr hab. Piotr Nowak
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz 
prof. dr hab. Ryszard Wieczorek
prof. dr hab. Jacek Wojciechowski
prof. dr hab. Wiesław Wydra

Recenzenci za lata 2004-2013

prof. dr hab. Radosław Gaziński
prof. dr hab. Mirosław Górny
prof. dr hab. Małgorzata Komza

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak
dr hab. Marek Nahotko 
prof. dr hab. Piotr Nowak
prof. dr. hab Ryszard Nowicki
prof. dr hab. Stanisław Sierpowski 
prof. dr hab. Jan Sójka
prof. dr hab. Jacek Wojciechowski
prof. dr hab. Wiesław Wydra
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert 
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
prof. dr hab. Mariola Antczak
dr hab. Małgorzata Kisilowaska

 

Statystyki

MONTH

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

Liczba pobrań

5

12

35

30

30

31

228

117

51

124

72

82

817

Tabela 1. Liczba pobrań artykułów z czasopisma Bilbioteka według miesięcy za 2015 rok.

(Raport systemu COUNTER)     Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo