https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/issue/feed Biblioteka 2020-04-28T12:22:04+00:00 Aldona Chachlikowska alcha@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie">Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W "Bibliotece" obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje. Artykuły i Miscellanea i Przekłady opatrzone są abstraktami w języku angielskim. Na język angielski przetłumaczony jest także spis treści każdego tomu. Materiały mogą być ilustrowane zdjęciami w wersji czarno - białej (wyjątkowo w kolorze). Tomy "Biblioteki", od 1(10)1997 do 10(19)2006, w pełnej wersji, posadowione zostały na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od roku 2007 treść kolejnych tomów "Biblioteki" dostępna jest w uniwersyteckim repozytorium AMUR oraz w bazie Muzeum Historii Polski BazHum.</p> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22041 Biblioteczna mediacja pod lupą 2020-04-28T12:22:04+00:00 Jacek Wojciechowski pressto@amu.edu.pl <p>Rola bibliotek w społeczeństwie, pomimo kontynuacji, wymaga nowych przemyśleń. Nie grozi im zanik, ale paninformacjonizm oraz mity automatyzacji i digitalnej hiperświadomości trzeba koniecznie przezwyciężyć. Biblioteczne pośrednictwo w komunikacji jest nadal niezbędne, ale usługi wymagają znacznych udogodnień. Ogólna oferta informacyjna potrzebuje uporządkowania i weryfikacji, a do tego konieczne byłoby powiązanie bibliotek w system. Oczywiście trzeba kontynuować przedsięwzięcia bibliograficzne, tworzyć (w skoordynowaniu) katalogi oraz rozwijać biblioteczne, środowiskowe informacje użytkowe. Oferta elektroniczna to tylko jedno z ogniw informacyjnej transmisji. Biblioteki muszą nadal wspierać instytucjonalne formy edukacji oraz samokształcenie spontaniczne, natomiast odnosząc się ostrożnie do kształcenia zautomatyzowanego. Wsparcie nauki, obok międzybibliotecznej oferty zasobów piśmienniczych, wymaga tworzenia repozytoriów oraz zatrudniania bibliotekarzy dziedzinowych. Finalnym efektem procesów komunikacyjnych powinny być nowe i kreatywne refleksje, wsparte emocjonalnie, czemu sprzyjają zwłaszcza literatura piękna i ogólnie: piśmiennictwo. To zaś wyznacza bibliotekom powinności szczególne. Trzeba też odrzucić uprzedzenia wobec zadań rekreacyjnych, umożliwiających wszak zagospodarowanie czasu wolnego oraz odreagowanie zmęczenia i znużenia: biblioteki mogą i powinny służyć temu także. Jak również możliwie licznie i bogato realizować bezpośrednie programy ponadusługowe, dla wsparcia środowiskowych kontaktów i miejscowych integracji.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jacek Wojciechowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22047 Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina 2020-04-28T12:22:03+00:00 Hans-Gerd Happel pressto@amu.edu.pl <p>W artykule omówiono na kilku przykładach wieloletnią, wykraczającą poza granice (państwowe) współpracę Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i Biblioteki Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Odrą. W rezultacie można stwierdzić, że użytkownikom po obu stronach Odry oferuje się stale rozwijany obszerny serwis cyfrowy. Na tej bazie wszystkie trzy biblioteki będą nadal współpracować na zasadach partnerskich i podejmować następne wyzwania, takie jak wprowadzenie przyjaznego dla użytkownika systemu przeszukiwania treści czasopism (Discovery-System).</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Hans-Gerd Happel https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22043 Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych 2020-04-28T12:22:04+00:00 Lidia Derfert-Wolf pressto@amu.edu.pl <p>W artykule przedstawiono rozwój oraz cechy charakterystyczne masowych otwartych kursów online (MOOC). Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano również tematykę kursów MOOC w kontekście wykorzystania ich przez bibliotekarzy akademickich, zarówno w zakresie rozwoju usług bibliotecznych i współpracy z innymi jednostkami uczelni, jak również w kontekście osobistego rozwoju zawodowego.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Lidia Derfert-Wolf https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22048 Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego 2020-04-28T12:22:03+00:00 Henryk Hollender pressto@amu.edu.pl <p>Z porównań bibliotekarstwa z innymi zawodami wynika odkrywanie w nim jego nowych cech i zadań. Choć „lekarz wiedzy” był koncepcją mówiącą raczej o potrzebie prestiżu i pozycji społecznej niż o istocie zawodu bibliotekarza, idee lekarskich możliwości działania i lekarskiej odpowiedzialności za pacjenta mogą mieć coś wspólnego ze współczesną potrzebą wdrażania procesów „kuratorowanych”, to znaczy wymagających wyjątkowo wnikliwej znajomości przedmiotu i zróżnicowanych metod zarządzania. Dotyczy to wszelkich pól związanych z obiegiem informacji. Za pomocą dwóch dobranych dla przykładu, skomplikowanych tekstów naukowych i wskazaniu, jak może odbywać się wokół nich publiczna dyskusja, w artykule próbuję rozpoznać kluczowe punkty, w których bez mediacji bibliotekarza nauka może generować nieporozumienia lub ulegać marginalizacji. Proponuję też dostrzegać przejawy kuratorowania w różnych działaniach podejmowanych już przez bibliotekarzy. Tekst jest wezwaniem do wzmocnienia naukoznawczych kompetencji bibliotekarzy, szczególnie ze względu na potrzebę rozwijania nauki interdyscyplinarnej i sprawowania opieki nad badaniami, prowadzonymi przez wieloosobowe zespoły, oraz nad tekstami pisanymi zbiorowo przez kilku autorów.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Henryk Hollender https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22049 Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku 2020-04-28T12:22:03+00:00 Kamila Szymańska pressto@amu.edu.pl <p>W artykule poruszono problem udostępniania zbiorów archiwum i biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie. Zbiory te – o historycznym znaczeniu dla dziejów Leszna, Jednoty Braci Czeskich i historii protestantyzmu w Polsce i Europie – od XVIII wieku budziły zainteresowanie badaczy. W XIX wieku, na fali rozwoju badań nad życiem i dorobkiem Jana Amosa Komeńskiego oraz braćmi czeskimi, wzrosła potrzeba dostępu do tych materiałów. Na podstawie dostępnych źródeł archiwalnych z XIX–XX wieku przedstawiono, kto i w jakim celu korzystał z archiwum i biblioteki ulokowanych na terenie dawnego kościoła braci czeskich w Lesznie.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Kamila Szymańska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22050 Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego 2020-04-28T12:22:02+00:00 Kamila Kłudkiewicz pressto@amu.edu.pl <p>Wydawany w latach 1834–1849 w Lesznie „Przyjaciel Ludu” zajmuje wyjątkowe miejsce pośród polskich czasopism ilustrowanych pierwszej połowy XIX wieku. Podobnie jak inne periodyki („Magazyn Powszechny”, „Muzeum Domowe”, „Księga Świata”) odwołuje się do wykształconych na zachodzie Europy wzorców tanich czasopism encyklopedycznych. Wyróżnia go jednak duża liczba ilustracji, a przede wszystkim znaczna część reprodukcji poświęconych tematyce polskiej. Ponad 1100 rycin polskich, które pojawiły się w czasopiśmie przez 15 lat jego istnienia, otwiera pole do rozważań na temat genezy i wzorców „Przyjaciela Ludu”, pochodzenia i tematyki jego ilustracji, wreszcie na temat przekształcenia się uniwersalnego, oświeceniowego spojrzenia na kulturę europejską w indywidualne, narodowe wizje przeszłości i teraźniejszości poszczególnych nacji.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Kamila Kłudkiewicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22051 W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku 2020-04-28T12:22:02+00:00 Krzysztof Nierzwicki pressto@amu.edu.pl <p>Autor podjął próbę ustalenia gdańskich egzemplarzy dwu wydań (Bazylea 1543, 1555) De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa. W toku badań na terenie Gdańska zidentyfikowano jeden egzemplarz przechowywany od pierwszej połowy XVII wieku w Bibliotece Gdańskiej – dziś stanowiącej jednostkę organizacyjną Polskiej Akademii Nauk. Należał on do wrocławskiego i opawskiego lekarza Wenceslausa Raphanusa (Meerrettich). W gdańskiej książnicy znajduje się wraz z ponad 220 innymi jego dziełami, głównie z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Wiele z tych książek Raphanus otrzymał w darze od zaprzyjaźnionych z nim wybitnych humanistów, jak choćby Andrzeja Dudycza (Andreas Dudith, 1533–1589) czy Amandusa Polanusa (1561–1610). Analiza różnych materiałów źródłowych, w tym przede wszystkim katalogów Biblioteki Gdańskiej oraz gdańskich katalogów aukcyjnych, pozwoliła sformułować ostrożną tezę, iż w księgozbiorach grodu nad Motławą mogło znajdować się nawet 8 różnych egzemplarzy traktatu brukselskiego anatoma Vesaliusa.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Krzysztof Nierzwicki https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22053 Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient 2020-04-28T12:22:02+00:00 Iuliana Grażyńska pressto@amu.edu.pl <p>Znajdujące się obecnie w Collegium Martineum UAM zbiory masońskie wciąż zaskakują swoją unikalnością. W toku ich opracowywania znaleziono niezwykły rękopis XVIII-wieczny przedstawiający spuściznę francuskich pieśni wolnomularskich z okresu panowania Ludwika XV, napisany przez anonimowego autora. W wyniku analizy rękopisu udało się zidentyfikować: okres, kiedy został zapisany, śpiewniki, z których pochodzi większość tekstów, autorów dwóch pieśni i przewidywane miejsce warsztatu jego składania oraz autora 27 cennych rycin, którymi jest ozdobiony rękopis, czyli założyciela słynnej sieci grawerów w Paryżu w XVII wieku. Rękopis zachwyca techniką składania i równocześnie otwiera pole dla historyków muzyki wolnomularskiej do dalszych poszukiwań w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Iuliana Grażyńska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22055 Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019) 2020-04-28T12:22:01+00:00 Jakub Maciej Łubocki pressto@amu.edu.pl <p>Prezentowana konferencja zorganizowana została przez Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W artykule sprawozdawczym zreferowano tematykę 17 wystąpień konferencyjnych (z zakresu różnorodnych aspektów książki dawnej; z umiarkowaną przewagą zagadnień tegumentologicznych). W podsumowaniu konferencję oceniono bardzo pozytywnie, doceniono bardzo równy i wysoki poziom wystąpień oraz sporą liczbę ośrodków naukowych (Kraków, Lublin, Mińsk, Poznań, Słupsk, Tel Awiw, Toruń, Warszawa) i prelegentów biorących udział w spotkaniu (choć żaden z referentów nie reprezentował instytutu stricte bibliologicznego). Konferencji towarzyszyła wystawa okolicznościowa prezentująca zbiory specjalne Biblioteki PTPN (oprac. Michał Bartoszak i Wojciech Graś), ukazująca, jak kształtował się zasób tej biblioteki przez pryzmat jej najznamienitszych donatorów.&nbsp;</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jakub Maciej Łubocki https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22056 Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji 2020-04-28T12:22:01+00:00 Zuzanna Wagner pressto@amu.edu.pl <p>W zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu znajduje się inkunabuł Epistolae św. Hieronima wydrukowany w 1470 roku w mogunckiej oficynie Petera Schöffera (sygn. Inc. I 11). Dzieło to posiada stosunkowo bogatą dekorację iluminatorską, na którą składają się inicjały (rubrykatorskie, filigranowe i iluminowane) oraz floratury z motywami jelenia, dwóch małpek oraz ptaka. Analiza motywów zoomorficznych wykazała ich bezpośrednie powiązanie z treścią książki. Cechy formalne dekoracji iluminatorskiej pozwoliły zaś na uznanie ich wykonawcy za reprezentanta niemieckiej tradycji malarstwa książkowego, być może współpracującego z moguncką oficyną Petera Schöffera. Analogie formalne ze znanym z literatury inkunabułem Inc. 829 z Biblioteki Jagiellońskiej skłaniają jednak do alternatywnej atrybucji – anonimowemu twórcy krakowskiemu (zwanemu Iluminatorem Dekretaliów).</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Zuzanna Wagner https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22057 Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624) 2020-04-28T12:22:00+00:00 Aleksandra Wajnert pressto@amu.edu.pl <p>Niniejszy artykuł kładzie nacisk na problematykę opraw ksiąg, które znalazły się w kolekcji kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota. Rozpoznany do tej pory fragment księgozbioru duchownego liczy 45 druków. Wszystkie omówione woluminy należą do zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Największą część biblioteki kanonika stanowią druki traktujące o prawie kanonicznym, świeckim oraz kazania. Oprawy tych druków w większości zostały wykonane z desek bądź tektury oraz jasnej skóry dodatkowo pokrytej dekoracjami. Z pewnością przeważają oprawy w typie niemieckiego renesansu o kompozycji ramowej. Sporą część tworzą również oprawy o wymowie kontrreformacyjnej, ozdobione plakietami z monogramem IHS. Jak wynika z badań nad znakami wodnymi, kanonik zaopatrywał się nie tylko u lokalnych introligatorów, ale też m.in. u rzemieślników z Małopolski.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Aleksandra Wajnert https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22060 Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie 2020-04-28T12:22:00+00:00 Michał Muraszko pressto@amu.edu.pl <p>W komunikacie zaprezentowano oprawę zbioru listów św. Hieronima ze Strydonu, wydanych w trzech tomach w 1524 roku w bazylejskiej oficynie Jana Frobena. Pierwotnym posiadaczem woluminu był Jan Korzbok Witkowski (zm. 1572), którego superekslibrisami (herbowym i napisowym) opatrzono jej dolną okładzinę. Oprawę księgi wykonano w 1527 roku w warsztacie Macieja z Przasnysza (Mistrza Główek Anielskich). Jest ona stosunkowo wczesnym przykładem egzemplarza udekorowanego w typie architektonicznym z motywem portalu z tympanonem. Stanowi przy tym reprezentatywny przykład ukazujący wpływ introligatorstwa włoskiego na tę gałąź polskiego rzemiosła w pierwszej połowie XVI wieku.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Michał Muraszko https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22061 Role i stanowiska pracy w otwartej nauce i komunikacji naukowej. Analiza zakresów obowiązków i próba prognozy przyszłych tendencji zmian w zawodzie 2020-04-28T12:22:00+00:00 Nancy Pontika pontika.nancy@gmail.com Tomasz Olszewski tomek@amu.edu.pl <p>Technologiczny postęp ostatnich 20 lat zmusił biblioteki akademickie do uaktualnienia bieżących zakresów obowiązków i odpowiedzialności swoich pracowników oraz do wyznaczenia bibliotekarzom całkowicie nowych ról. Pozwoliło im to jednak zaadaptować się do dynamicznego rozwoju i postępu w komunikacji naukowej, a w konsekwencji umożliwiło przedstawienie swoim użytkownikom oferty kompetentnie i sprawnie wykonywanych usług. Globalne wezwania do otwartego dostępu do wyników badań naukowych, zainteresowanie udostępnianiem instytucjonalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym, nieustająca ewolucja i rozwój związanych z tym usług wymusiły potrzebę stworzenia w bibliotekach akademickich nowych stanowisk badawczych. Artykuł przedstawia wyniki badań zakresów obowiązków nowych stanowisk bibliotecznych w usługach otwartej nauki na podstawie ofert pracy zamieszczanych przez biblioteki akademickie w Zjednoczonym Królestwie.</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Nancy Pontika https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22062 Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie 2020-04-28T12:21:59+00:00 Jacek Wojciechowski pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 2019, s. 771. ISBN 978-83-60961-20-9</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jacek Wojciechowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22064 Bibliotekarz – biblioteka – historia 2020-04-28T12:21:59+00:00 Jacek Wojciechowski pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Bibliotekarz – biblioteka – historia, red. Andrzej Wałkówski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 282. ISBN 978-83-65741-15-8 (Propozycje i materiały)</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jacek Wojciechowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22065 „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r. 2020-04-28T12:21:59+00:00 Piotr Nowak pressto@amu.edu.pl <p>„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954), wybór, oprac., wstęp Kamila Budrowska, Katarzyna Kościewicz, Białystok: Alter Studio 2016 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 1), ss. 262. ISBN 978-83-6408-134-7<br>Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Katarzyna Kościewicz, Białystok: Alter Studio 2017 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 2), ss. 307. ISBN 978-83-6408-138-5<br>„Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r., red. Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Wiktor Gardocki, Białystok: Alter Studio 2018 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 3), ss. 241. ISBN 978-83-6408-151-4</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Piotr Nowak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22066 Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga 2020-04-28T12:21:59+00:00 Jacek Wojciechowski pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, red. Zdzisław Gębołyś, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2019, s. 280. ISBN 978-83-8018-226-4</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jacek Wojciechowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22067 Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861) 2020-04-28T12:21:58+00:00 Monika Małecka pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861), Kórnik: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka 2018, ss. 266, [2]. ISBN 978-83-85213-65-9</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Monika Małecka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22068 Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie 2020-04-28T12:21:58+00:00 Jacek Wojciechowski pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 292. ISBN 978-83-65741-17-2 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka)</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jacek Wojciechowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22069 Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design 2020-04-28T12:21:58+00:00 Hanna Andruszko pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design, Cambridge, MA, Kidlington: Chandos Publishing 2017, s. 190 (Chandos Information Professional Series, 2052-210X). ISBN 978-0-08-101923-8 (print), 978-0-08-101924-5 (online)</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Hanna Andruszko https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22070 Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918 2020-04-28T12:21:57+00:00 Justyna Łopaczyk pressto@amu.edu.pl <p>Recenzja. Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2018, s. 362 (tom 1, ISBN 978-83-8084-181-9), s. 343 (tom 2, ISBN 978-83-8084-183-3), s. 306 (tom 3, ISBN 978-83-8084-185-7)</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Justyna Łopaczyk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22072 Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018) 2020-04-28T12:21:57+00:00 Andrzej Jazdon pressto@amu.edu.pl <p>Wspomnienia. Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018)</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Andrzej Jazdon https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22073 Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019) 2020-04-28T12:21:57+00:00 Redakcja „Biblioteki” pressto@amu.edu.pl <p>Wspomnienie. Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019)</p> 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22074 Autorzy 2020-04-28T12:21:56+00:00 Redakcja "Biblioteki" pressto@amu.edu.pl 2019-12-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019