Biblioteka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b <p style="text-align: justify;">Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje. Artykuły oraz Miscellanea i Przekłady są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii <em>Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza</em> (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zawartość kolejnych roczników czasopisma jest dostępna w bazie Muzeum Historii Polski BazHum oraz w Directory of Open Access Journals, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR. Rocznik jest indeksowany w bazie IC Journals Master List.</p> pl-PL <p>Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu <strong>od 2015 roku</strong> są udostępniane&nbsp; na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><br>&nbsp;</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">.</a></p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a></p> <p>Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show"><strong>uznania autorstwa</strong> czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji</li> <li class="show"><strong>na tych samych warunkach</strong> — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na <a id="same_license_popup" class="helpLink" tabindex="0" title="" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl#" data-original-title="">tej samej licencji</a>, co oryginał.<br> <div id="popover993014" class="popover fade top in" style="top: -79.75px; left: 181.183px; display: block;" role="tooltip"> <div class="arrow" style="left: 50%;">&nbsp;</div> <div class="popover-content">&nbsp;</div> </div> </li> </ul> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).</p> <p>Autor zachowuje prawa majątkowe, ale&nbsp;udziela zgody&nbsp;Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na&nbsp;wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie <a href="/ojs_3/pliki/b/Umowa_autorska_zgodna_zarzadzeniem_Nr_445_2015_2016_Rektora_UAM_tekst_polski.doc" target="_blank" rel="noopener">umowy</a>.</p> <p>Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma <a href="/ojs_3/pliki/b/zgoda.doc" target="_self">zgodę</a> od uprawnionych podmiotów.</p> <p>Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.</p> justynal@amu.edu.pl (Justyna Łopaczyk) pressto@amu.edu.pl (Pressto) śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Stare druki pochodzące z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28476 <p>W zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dotychczas zarejestrowano 3091 woluminów należących do historycznych wielkopolskich bibliotek klasztornych. W artykule omówiono poszczególne etapy napływu fragmentów kolekcji, które zasiliły zbiory biblioteczne warszawskiej książnicy uniwersyteckiej w początkowych latach XIX wieku. Pierwsze z nich pochodziły z biblioteki Liceum Warszawskiego (1806) i tzw. Biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym (1810). Analiza znaków i zapisów własnościowych zachowanych egzemplarzy pozwala stwierdzić, że w obu bibliotekach znajdowały się księgi należące uprzednio do klasztorów cysterskich z Bledzewa, Obry, Paradyża i Wągrowca, benedyktynów z Lubinia oraz trynitarzy z Krotoszyna. Akt kasacyjny z 1819 roku spowodował napływ znacznych partii księgozbiorów z bibliotek jezuitów i kanoników regularnych laterańskich z Kalisza, cystersów z Lądu, kamedułów z Bieniszewa oraz paulinów z Brdowa i Wielgomłynów. W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znalazły się także woluminy z bibliotek jezuitów i karmelitów bosych z Poznania, włączone z fragmentami innych kolekcji lub w sposób dotychczas niewyjaśniony. Przedstawiono pokrótce zapisy i inne znaki własnościowe umożliwiające identyfikację egzemplarzy z wymienionych bibliotek: pieczątki, typowe zapiski klasztorne, nalepki z sygnaturami bibliotecznymi oraz charakterystyczne oznaczenia na grzbietach opraw.</p> Marianna Czapnik Copyright (c) 2020 Marianna Czapnik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28476 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Znowu razem, czyli o trzech woluminach z księgozbioru Andrzeja Frycza Modrzewskiego we flamandzkich oprawach plakietowych. Znalezisko ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28478 <p>W trakcie prac nad rekonstrukcją księgozbioru kolegium jezuitów w Poznaniu uwagę zwróciły trzy woluminy w charakterystycznych flamandzkich oprawach plakietowych. Oprawy wykonano w Leuven, w warsztatach introligatorskich monogramistów „IP” (Jacob Pandelaert?) oraz „IB” (Jacob Bathen). Dwa woluminy znajdują się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, a jeden w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. To klocki introligatorskie zawierające łącznie 11 dzieł. W artykule opisano historię tych trzech woluminów. Dzięki analizie licznych not marginalnych ustalono, że pierwszym właścicielem ksiąg był pisarz, humanista i reformator Andrzej Frycz Modrzewski (ca 1503–1572). Zakupił je w Leuven najpewniej we wrześniu 1549 roku. Później księgi trafiły w ręce Stanisława Karnkowskiego (1520–1603), który przekazał je poznańskim jezuitom. Artykuł wzbogaca wiedzę o prywatnym księgozbiorze Modrzewskiego. Wśród odnalezionych dzieł na szczególną uwagę zasługują świadomie zebrane przez Modrzewskiego edycje prac Piotra Ramusa (Pierre’a de la Ramée) i Joachima Periona.</p> Helena Backman, Jakub Łukaszewski Copyright (c) 2020 Helena Backman, Jakub Łukaszewski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28478 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Listy, uczeni, książki. Machinae coelestis pars posterior Jana Heweliusza z biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28479 <p>W zbiorach Książnicy Pomorskiej zachowały się zabytkowe edycje prac gdańskiego astronoma Jana Heweliusza (1611–1687). Jedno z dzieł – Machina coelestis – składa się z dwóch tomów, które ukazały się w latach 1673 i 1679. Właśnie druga część tego dzieła została bliżej omówiona w artykule. Już XVIII-wieczni bibliografowie uznawali ją za białego kruka. Współcześnie uchodzi za jeszcze większy zabytek, a to za sprawą tragicznego pożaru, który wybuchł we wrześniu 1679 roku i zniszczył dom Heweliusza, jego obserwatorium z instrumentami, pracownię oraz drukarnię z niemal całym nakładem przechowywanego tam dzieła. Wartość egzemplarza Książnicy Pomorskiej podnosi dodatkowo fakt, że należał on w przeszłości do biblioteki znanego XVII-wiecznego orientalisty – Andreasa Müllera Greiffenhagiusa (1630–1694), który zmarł w Szczecinie i pozostawił tam swój księgozbiór. Autorce artykułu udało się ponadto dotrzeć do zachowanej korespondencji Müllera i Heweliusza, w której jest mowa o tej właśnie książce – historię ciekawego egzemplarza uzupełnia więc głos z epoki.</p> Agnieszka Borysowska Copyright (c) 2020 Agnieszka Borysowska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28479 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Książki z Braniewa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w XVII wieku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28480 <p>Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że podczas potopu szwedzkiego w wieku XVII wojska szwedzkie wywiozły z Polski łupy wojenne obejmujące także liczne księgozbiory, w tym, w roku 1626, zbiory biblioteki kolegium jezuickiego w Braniewie. Artykuł omawia, w jaki sposób dokonano uporządkowania i organizacji zbiorów z Braniewa w pierwszym budynku biblioteki Uniwersytetu w Uppsali po ich przekazaniu przez króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa. W szczególności omówiono dzieła o treści teologicznej. Jak pokazuje autor, książki z Braniewa napisane przez autorów katolickich lub redagowane przez wydawców katolickich, o bardziej neutralnym charakterze, tj. książki dotyczące historii Kościoła, wydań Biblii czy konkordancji biblijnych, uznano ogólnie za bardziej przydatne na luterańskim uniwersytecie niż dzieła autorów katolickich zawierające np. komentarze do Biblii, kazania czy pisma dogmatyczne.</p> Peter Sjökvist Copyright (c) 2020 Peter Sjökvist https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28480 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 „Te obrazki mogą zagrozić pokojowi publicznemu”. Karty pocztowe ze zbioru Bernarda Chrzanowskiego przed niemieckim parlamentem https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28481 <p>Bernard Chrzanowski (1861–1944), polski działacz społeczno-narodowy w Poznańskiem, w latach 1901–1910 był posłem w parlamencie Rzeszy w Berlinie. Podczas swoich przemówień występował w obronie polskiej kultury i tożsamości narodowej, wskazywał na różne nadużycia pruskiej administracji wobec Polaków. Kilka jego mów plenarnych poświęconych było paragrafowi 130 niemieckiego kodeksu karnego, często wykorzystywanego przez policję i sądy pruskie do konfiskowania polskiej literatury i sztuki, w tym popularnych wówczas patriotycznych kart pocztowych. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zachował się zbiór kilkudziesięciu obiektów ikonograficznych, głównie pocztówek, których Chrzanowski podczas swoich wystąpień używał jako swoistych „dowodów rzeczowych”. Celem artykułu jest przedstawienie owego zbioru i jego wykorzystania w walce parlamentarnej na przykładzie wybranych wystąpień poznańskiego posła.</p> Agnieszka Baszko Copyright (c) 2020 Agnieszka Baszko https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28481 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Kilka uwag o symbolice masońskiej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28447 <p>Symbolika masońska różni się od tradycyjnej symboliki, ponieważ jest zarezerwowana przede wszystkim dla wtajemniczonych. Wśród prac na ten temat wyróżnia się m.in. Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia Irène Mainguy, publikacja przedstawiana w niniejszym artykule. Książka pozwala zapoznać się z poszczególnymi pojęciami, usystematyzować wiedzę teoretyczną i empiryczną na temat symboliki i jej ewolucji oraz znaleźć informację o wszystkich stopniach lożowych w historii Ars Regia. Symbolika masońska ewoluuje i przenika dziedziny oraz obszary związane m.in. z życiem codziennym. Niektóre symbole kojarzy każdy z nas, znaczenie innych nadal pozostaje tajemnicą.</p> Iuliana Grażyńska Copyright (c) 2020 Iuliana Grażyńska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28447 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Zuzanna Ginczanka w archiwach i bibliotekach https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28449 <p>Artykuł omawia najważniejsze dokumenty związane z osobą i twórczością Zuzanny Ginczanki, zebrane w archiwach i bibliotekach: zarówno spuściznę poetki, jak i materiały wytworzone w miejscach i przez instytucje, z którymi była związana. Największa część spuścizny znajduje się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w tym młodzieńcze rękopisy, będące podstawą prac edytorskich. Zbiory warszawskiego muzeum i problemy edytorskie związane z rękopisami Ginczanki (i pierwodrukami jej wierszy oraz edycjami tej twórczości z lat 1953 i 1980) zostały omówione w pierwszych dwóch częściach tekstu. Następnie autorka opisała domniemaną historię rękopisu Ginczanki znalezionego w 2018 roku w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wskazała materiały archiwalne do biografii poetki (w tym odnalezione w 2020 roku dokumenty złożone przez Zuzannę Gincburg w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie w roku 1935) oraz zasygnalizowała problem zaginionego rękopisu ostatniego wiersza poetki.</p> Izolda Kiec Copyright (c) 2020 Izolda Kiec https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28449 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Bibliotekarski wielobój https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28451 <p>Bibliotekarstwo to nadal profesja, lecz niejednolita. Spoiwem ogólnym jest wiedza zawodowa, a naczelną powinnością: mediacja w komunikacji; obecnie – wielosemiotycznej. W zmodyfikowanej kontynuacji zadań pozostaje wspieranie wiedzy, informacji, edukacji oraz rekreacji. Obsługa nadal powinna być darmowa. Zadania zaś gruntownie znowelizowane to wspieranie intelektualizacji oraz społecznej integracji. Klamrą spinającą zawodową sprawność jest znajomość składników i procesów bibliotecznego zaplecza – w szczególności zasoboznawstwo, jak również umiejętności indeksacyjne i bibliograficzne oraz biegłość usługodawcza. Konieczne jest także świadomościowe nastawienie na wielokierunkową współpracę międzybiblioteczną. W stosunkowo nowym obszarze zawodowych wymagań mieści się jeszcze konstruowanie bezpośredniej oferty ponadusługowej oraz działanie na rzecz integracji otaczających środowisk.<br>Modelowa koncepcja zawodowej biegłości powinna zakładać jej dwupoziomową strukturę. Na podstawowym poziomie pierwszym mieszczą się kwalifikacje i umiejętności uniwersalne, obligatoryjne w tej profesji dla wszystkich. Na poziomie wyższym lokuje się wielozakresowa specjalizacja. W wariantywnym zestawieniu już to kategorialna bądź procesualna albo przedmiotowa – z możliwością nałożenia się niektórych na siebie. Intensywnie realizowana automatyzacja różnych procesów bibliotecznych stwarza określone szanse, ale i zagrożenia.<br>O przyszłości bibliotek i bibliotekarskiego zawodu rozstrzygną ogólnospołeczna użyteczność bibliotek, zachowanie ich instytucjonalnego charakteru oraz jakość zawodowego kształcenia. W Polsce wszystkie te czynniki podlegają destrukcji. Przetrwanie więc i rozwój bibliotekarstwa oraz bibliotekarskiej profesji w Polsce wymagają aktywnych przedsięwzięć bibliotecznej kadry. Ale nic takiego nie ma miejsca.</p> Jacek Wojciechowski Copyright (c) 2020 Jacek Wojciechowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28451 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28482 <p>Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było przyjęcie otwartego mandatu na PK, obejmowały m.in.: przygotowanie infrastruktury informatycznej – w tym utworzenie Repozytorium PK, opracowanie dokumentów prawnych, udostępnienie rozpraw doktorskich, wprowadzenie otwartych licencji dla czasopism naukowych wydawanych na PK, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie OA. Prace te realizowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach rządowych oraz na podstawie praktycznych rozwiązań zrealizowanych w instytucjach naukowych. Konsekwencją tych działań było wprowadzenie, na mocy zarządzenia Rektora PK z dnia 22 marca 2019 roku, Polityki Otwartego Dostępu na PK. W podsumowaniu omówiono również dane przedstawione w pierwszym Raporcie z realizacji Polityki Otwartego Dostępu na Politechnice Krakowskiej.</p> Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska Copyright (c) 2020 Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28482 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28487 <p>W artykule podjęto zagadnienie „zaufania”, które uważane jest za warunek niezbędny do budowania kapitału społecznego. Kapitał społeczny oraz zaufanie odgrywają istotną rolę w działalności wielu instytucji i społeczności, także bibliotek. Wzmacniają relacje z otoczeniem, usprawniają współpracę z partnerami i współpracownikami, ograniczają lęk i konflikty, są również stymulantami rozwoju. W celu dokonania diagnozy tego zjawiska w środowisku bibliotek przeprowadzono badania, które objęły 20 krajów świata. Analiza zaprezentowana w artykule objęła zarówno ustalenie poziomu zaufania wśród grupy zawodowej bibliotekarzy, jak i skorelowanie z innymi czynnikami (zmienne niezależne, takie jak wiek, typ biblioteki, stanowisko itd.) oraz zmienne zależne. Ustalono, że bibliotekarze posiadają wysoki poziom zaufania do innych ludzi, natomiast respondenci, którzy zadeklarowali, że ufają innym, charakteryzują się również wyższym poziomem indywidualnego kapitału społecznego, mają większą sieć społeczną, bardziej angażują się w działania charytatywne i obywatelskie, są też bardziej nastawieni na życie rodzinne oraz kontakty przyjacielskie. Wydaje się, że takie postawy społeczne mogą być szczególnie pożądane na określonych stanowiskach bibliotecznych.</p> Maja Wojciechowska Copyright (c) 2020 Maja Wojciechowska https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28487 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Możliwości zastosowania arteterapii wśród seniorów. Kubizm w biblioterapii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28488 <p>Celem podjętych w tekście rozważań jest ukazanie, jak szerokie spektrum oddziaływań ma arteterapia oraz kubizm – rozumiany zarówno jako metoda twórcza, jak i estetyka. W artykule przedstawiono zagadnienia definicyjne z zakresu arteterapii. Wyszczególnione zostały również techniki występujące w obszarze arteterapii. Wskazano funkcje, jakie pełni ona w aspekcie oddziaływań terapeutycznych oraz w obszarze edukacji podejmowanej przez całe życie. Przedmiotem rozważań są także zagadnienia z zakresu arteterapii w aspekcie (samo)edukacyjnym, obszary jej zastosowania wśród seniorów oraz przegląd wybranych pozycji literaturowych, przydatnych w działalności arteterapeutycznej. Proponowana hipoteza to wskazanie, że perspektywa kubistyczna, ujawniająca się w przywołanych utworach literackich, może okazać się rodzajem przygotowania do przemijania i radzenia sobie z samotnością.</p> Iwona Grodź Copyright (c) 2020 Iwona Grodź https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28488 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Niewykorzystana szansa. Kilka uwag do pracy Ady Arendt Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019 (Communicare – historia i kultura), s. 344, facsim., il, mapy. ISBN 978-83-235-3917-9 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28489 Jakub Łukaszewski Copyright (c) 2020 Jakub Łukaszewski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28489 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Paweł Bernacki, Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020, s. 380. ISBN 978-83-7977-482-1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28491 Diana Szary-Matuszkowiak Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28491 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna (na przykładzie województwa lubuskiego), red. Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2019, s. 128. ISBN 978-83-65741-40-0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28492 Jacek Wojciechowski Copyright (c) 2020 Jacek Wojciechowski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28492 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 „Studia o Książce i Informacji”, R. 37, 2018, red. Elżbieta Jamróz-Stolarska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 219, ISSN 0239-6661 (AUWr), 2300-7729 (SoKiI) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28494 Jacek Wojciechowski Copyright (c) 2020 Jacek Wojciechowski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28494 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 „Roczniki Biblioteczne”, R. LXIII, 2019, red. naczelny: Maciej Matwijów, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 309. ISSN 0080-3626 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28495 Jacek Wojciechowski Copyright (c) 2020 Jacek Wojciechowski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28495 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Data driven decisions: jak odnaleźć się w natłoku danych, red. Michał Lutostański, Mateusz Galica, Michał Protasiuk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018, s. 251. ISBN 978-83-01-20134-0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28496 Aleksandra Mikołajska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28496 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Dobrochna Priebe (1942–2020) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28497 Artur Jazdon Copyright (c) 2020 Artur Jazdon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28497 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Marlena Solak (1957–2020) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28498 Aleksandra Mikołajska, Jolanta Noskowiak Copyright (c) 2020 Aleksandra Mikołajska, Jolanta Noskowiak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28498 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000 Autorzy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28500 Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/28500 śro, 30 gru 2020 00:00:00 +0000