Biblioteka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b <p style="text-align: justify;">Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje. Artykuły oraz Miscellanea i Przekłady są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii <em>Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza</em> (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zawartość kolejnych roczników czasopisma jest dostępna w bazie Muzeum Historii Polski BazHum oraz w Directory of Open Access Journals, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR. Rocznik jest indeksowany w bazie IC Journals Master List.</p> pl-PL <p>Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu <strong>od 2015 roku</strong> są udostępniane&nbsp; na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><br>&nbsp;</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">.</a></p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a></p> <p>Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show"><strong>uznania autorstwa</strong> czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji</li> <li class="show"><strong>na tych samych warunkach</strong> — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na <a id="same_license_popup" class="helpLink" tabindex="0" title="" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl#" data-original-title="">tej samej licencji</a>, co oryginał.<br> <div id="popover993014" class="popover fade top in" style="top: -79.75px; left: 181.183px; display: block;" role="tooltip"> <div class="arrow" style="left: 50%;">&nbsp;</div> <div class="popover-content">&nbsp;</div> </div> </li> </ul> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).</p> <p>Autor zachowuje prawa majątkowe, ale&nbsp;udziela zgody&nbsp;Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na&nbsp;wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie <a href="/ojs_3/pliki/b/umowa.doc" target="_blank" rel="noopener">umowy</a>.</p> <p>Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma <a href="/ojs_3/pliki/b/zgoda.doc" target="_self">zgodę</a> od uprawnionych podmiotów.</p> <p>Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.</p> justynal@amu.edu.pl (Justyna Łopaczyk) pressto@amu.edu.pl (Pressto) nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Biblioteczna mediacja pod lupą https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22041 <p>Rola bibliotek w społeczeństwie, pomimo kontynuacji, wymaga nowych przemyśleń. Nie grozi im zanik, ale paninformacjonizm oraz mity automatyzacji i digitalnej hiperświadomości trzeba koniecznie przezwyciężyć. Biblioteczne pośrednictwo w komunikacji jest nadal niezbędne, ale usługi wymagają znacznych udogodnień. Ogólna oferta informacyjna potrzebuje uporządkowania i weryfikacji, a do tego konieczne byłoby powiązanie bibliotek w system. Oczywiście trzeba kontynuować przedsięwzięcia bibliograficzne, tworzyć (w skoordynowaniu) katalogi oraz rozwijać biblioteczne, środowiskowe informacje użytkowe. Oferta elektroniczna to tylko jedno z ogniw informacyjnej transmisji. Biblioteki muszą nadal wspierać instytucjonalne formy edukacji oraz samokształcenie spontaniczne, natomiast odnosząc się ostrożnie do kształcenia zautomatyzowanego. Wsparcie nauki, obok międzybibliotecznej oferty zasobów piśmienniczych, wymaga tworzenia repozytoriów oraz zatrudniania bibliotekarzy dziedzinowych. Finalnym efektem procesów komunikacyjnych powinny być nowe i kreatywne refleksje, wsparte emocjonalnie, czemu sprzyjają zwłaszcza literatura piękna i ogólnie: piśmiennictwo. To zaś wyznacza bibliotekom powinności szczególne. Trzeba też odrzucić uprzedzenia wobec zadań rekreacyjnych, umożliwiających wszak zagospodarowanie czasu wolnego oraz odreagowanie zmęczenia i znużenia: biblioteki mogą i powinny służyć temu także. Jak również możliwie licznie i bogato realizować bezpośrednie programy ponadusługowe, dla wsparcia środowiskowych kontaktów i miejscowych integracji.</p> Jacek Wojciechowski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22041 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22047 <p>W artykule omówiono na kilku przykładach wieloletnią, wykraczającą poza granice (państwowe) współpracę Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i Biblioteki Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Odrą. W rezultacie można stwierdzić, że użytkownikom po obu stronach Odry oferuje się stale rozwijany obszerny serwis cyfrowy. Na tej bazie wszystkie trzy biblioteki będą nadal współpracować na zasadach partnerskich i podejmować następne wyzwania, takie jak wprowadzenie przyjaznego dla użytkownika systemu przeszukiwania treści czasopism (Discovery-System).</p> Hans-Gerd Happel Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22047 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22043 <p>W artykule przedstawiono rozwój oraz cechy charakterystyczne masowych otwartych kursów online (MOOC). Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano również tematykę kursów MOOC w kontekście wykorzystania ich przez bibliotekarzy akademickich, zarówno w zakresie rozwoju usług bibliotecznych i współpracy z innymi jednostkami uczelni, jak również w kontekście osobistego rozwoju zawodowego.</p> Lidia Derfert-Wolf Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22043 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22048 <p>Z porównań bibliotekarstwa z innymi zawodami wynika odkrywanie w nim jego nowych cech i zadań. Choć „lekarz wiedzy” był koncepcją mówiącą raczej o potrzebie prestiżu i pozycji społecznej niż o istocie zawodu bibliotekarza, idee lekarskich możliwości działania i lekarskiej odpowiedzialności za pacjenta mogą mieć coś wspólnego ze współczesną potrzebą wdrażania procesów „kuratorowanych”, to znaczy wymagających wyjątkowo wnikliwej znajomości przedmiotu i zróżnicowanych metod zarządzania. Dotyczy to wszelkich pól związanych z obiegiem informacji. Za pomocą dwóch dobranych dla przykładu, skomplikowanych tekstów naukowych i wskazaniu, jak może odbywać się wokół nich publiczna dyskusja, w artykule próbuję rozpoznać kluczowe punkty, w których bez mediacji bibliotekarza nauka może generować nieporozumienia lub ulegać marginalizacji. Proponuję też dostrzegać przejawy kuratorowania w różnych działaniach podejmowanych już przez bibliotekarzy. Tekst jest wezwaniem do wzmocnienia naukoznawczych kompetencji bibliotekarzy, szczególnie ze względu na potrzebę rozwijania nauki interdyscyplinarnej i sprawowania opieki nad badaniami, prowadzonymi przez wieloosobowe zespoły, oraz nad tekstami pisanymi zbiorowo przez kilku autorów.</p> Henryk Hollender Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22048 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22049 <p>W artykule poruszono problem udostępniania zbiorów archiwum i biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie. Zbiory te – o historycznym znaczeniu dla dziejów Leszna, Jednoty Braci Czeskich i historii protestantyzmu w Polsce i Europie – od XVIII wieku budziły zainteresowanie badaczy. W XIX wieku, na fali rozwoju badań nad życiem i dorobkiem Jana Amosa Komeńskiego oraz braćmi czeskimi, wzrosła potrzeba dostępu do tych materiałów. Na podstawie dostępnych źródeł archiwalnych z XIX–XX wieku przedstawiono, kto i w jakim celu korzystał z archiwum i biblioteki ulokowanych na terenie dawnego kościoła braci czeskich w Lesznie.</p> Kamila Szymańska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22049 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22050 <p>Wydawany w latach 1834–1849 w Lesznie „Przyjaciel Ludu” zajmuje wyjątkowe miejsce pośród polskich czasopism ilustrowanych pierwszej połowy XIX wieku. Podobnie jak inne periodyki („Magazyn Powszechny”, „Muzeum Domowe”, „Księga Świata”) odwołuje się do wykształconych na zachodzie Europy wzorców tanich czasopism encyklopedycznych. Wyróżnia go jednak duża liczba ilustracji, a przede wszystkim znaczna część reprodukcji poświęconych tematyce polskiej. Ponad 1100 rycin polskich, które pojawiły się w czasopiśmie przez 15 lat jego istnienia, otwiera pole do rozważań na temat genezy i wzorców „Przyjaciela Ludu”, pochodzenia i tematyki jego ilustracji, wreszcie na temat przekształcenia się uniwersalnego, oświeceniowego spojrzenia na kulturę europejską w indywidualne, narodowe wizje przeszłości i teraźniejszości poszczególnych nacji.</p> Kamila Kłudkiewicz Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22050 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22051 <p>Autor podjął próbę ustalenia gdańskich egzemplarzy dwu wydań (Bazylea 1543, 1555) De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa. W toku badań na terenie Gdańska zidentyfikowano jeden egzemplarz przechowywany od pierwszej połowy XVII wieku w Bibliotece Gdańskiej – dziś stanowiącej jednostkę organizacyjną Polskiej Akademii Nauk. Należał on do wrocławskiego i opawskiego lekarza Wenceslausa Raphanusa (Meerrettich). W gdańskiej książnicy znajduje się wraz z ponad 220 innymi jego dziełami, głównie z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Wiele z tych książek Raphanus otrzymał w darze od zaprzyjaźnionych z nim wybitnych humanistów, jak choćby Andrzeja Dudycza (Andreas Dudith, 1533–1589) czy Amandusa Polanusa (1561–1610). Analiza różnych materiałów źródłowych, w tym przede wszystkim katalogów Biblioteki Gdańskiej oraz gdańskich katalogów aukcyjnych, pozwoliła sformułować ostrożną tezę, iż w księgozbiorach grodu nad Motławą mogło znajdować się nawet 8 różnych egzemplarzy traktatu brukselskiego anatoma Vesaliusa.</p> Krzysztof Nierzwicki Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22051 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22053 <p>Znajdujące się obecnie w Collegium Martineum UAM zbiory masońskie wciąż zaskakują swoją unikalnością. W toku ich opracowywania znaleziono niezwykły rękopis XVIII-wieczny przedstawiający spuściznę francuskich pieśni wolnomularskich z okresu panowania Ludwika XV, napisany przez anonimowego autora. W wyniku analizy rękopisu udało się zidentyfikować: okres, kiedy został zapisany, śpiewniki, z których pochodzi większość tekstów, autorów dwóch pieśni i przewidywane miejsce warsztatu jego składania oraz autora 27 cennych rycin, którymi jest ozdobiony rękopis, czyli założyciela słynnej sieci grawerów w Paryżu w XVII wieku. Rękopis zachwyca techniką składania i równocześnie otwiera pole dla historyków muzyki wolnomularskiej do dalszych poszukiwań w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.</p> Iuliana Grażyńska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22053 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22055 <p>Prezentowana konferencja zorganizowana została przez Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W artykule sprawozdawczym zreferowano tematykę 17 wystąpień konferencyjnych (z zakresu różnorodnych aspektów książki dawnej; z umiarkowaną przewagą zagadnień tegumentologicznych). W podsumowaniu konferencję oceniono bardzo pozytywnie, doceniono bardzo równy i wysoki poziom wystąpień oraz sporą liczbę ośrodków naukowych (Kraków, Lublin, Mińsk, Poznań, Słupsk, Tel Awiw, Toruń, Warszawa) i prelegentów biorących udział w spotkaniu (choć żaden z referentów nie reprezentował instytutu stricte bibliologicznego). Konferencji towarzyszyła wystawa okolicznościowa prezentująca zbiory specjalne Biblioteki PTPN (oprac. Michał Bartoszak i Wojciech Graś), ukazująca, jak kształtował się zasób tej biblioteki przez pryzmat jej najznamienitszych donatorów.&nbsp;</p> Jakub Maciej Łubocki Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22055 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22056 <p>W zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu znajduje się inkunabuł Epistolae św. Hieronima wydrukowany w 1470 roku w mogunckiej oficynie Petera Schöffera (sygn. Inc. I 11). Dzieło to posiada stosunkowo bogatą dekorację iluminatorską, na którą składają się inicjały (rubrykatorskie, filigranowe i iluminowane) oraz floratury z motywami jelenia, dwóch małpek oraz ptaka. Analiza motywów zoomorficznych wykazała ich bezpośrednie powiązanie z treścią książki. Cechy formalne dekoracji iluminatorskiej pozwoliły zaś na uznanie ich wykonawcy za reprezentanta niemieckiej tradycji malarstwa książkowego, być może współpracującego z moguncką oficyną Petera Schöffera. Analogie formalne ze znanym z literatury inkunabułem Inc. 829 z Biblioteki Jagiellońskiej skłaniają jednak do alternatywnej atrybucji – anonimowemu twórcy krakowskiemu (zwanemu Iluminatorem Dekretaliów).</p> Zuzanna Wagner Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22056 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22057 <p>Niniejszy artykuł kładzie nacisk na problematykę opraw ksiąg, które znalazły się w kolekcji kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota. Rozpoznany do tej pory fragment księgozbioru duchownego liczy 45 druków. Wszystkie omówione woluminy należą do zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Największą część biblioteki kanonika stanowią druki traktujące o prawie kanonicznym, świeckim oraz kazania. Oprawy tych druków w większości zostały wykonane z desek bądź tektury oraz jasnej skóry dodatkowo pokrytej dekoracjami. Z pewnością przeważają oprawy w typie niemieckiego renesansu o kompozycji ramowej. Sporą część tworzą również oprawy o wymowie kontrreformacyjnej, ozdobione plakietami z monogramem IHS. Jak wynika z badań nad znakami wodnymi, kanonik zaopatrywał się nie tylko u lokalnych introligatorów, ale też m.in. u rzemieślników z Małopolski.</p> Aleksandra Wajnert Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22057 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22060 <p>W komunikacie zaprezentowano oprawę zbioru listów św. Hieronima ze Strydonu, wydanych w trzech tomach w 1524 roku w bazylejskiej oficynie Jana Frobena. Pierwotnym posiadaczem woluminu był Jan Korzbok Witkowski (zm. 1572), którego superekslibrisami (herbowym i napisowym) opatrzono jej dolną okładzinę. Oprawę księgi wykonano w 1527 roku w warsztacie Macieja z Przasnysza (Mistrza Główek Anielskich). Jest ona stosunkowo wczesnym przykładem egzemplarza udekorowanego w typie architektonicznym z motywem portalu z tympanonem. Stanowi przy tym reprezentatywny przykład ukazujący wpływ introligatorstwa włoskiego na tę gałąź polskiego rzemiosła w pierwszej połowie XVI wieku.</p> Michał Muraszko Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22060 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Role i stanowiska pracy w otwartej nauce i komunikacji naukowej. Analiza zakresów obowiązków i próba prognozy przyszłych tendencji zmian w zawodzie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22061 <p>Technologiczny postęp ostatnich 20 lat zmusił biblioteki akademickie do uaktualnienia bieżących zakresów obowiązków i odpowiedzialności swoich pracowników oraz do wyznaczenia bibliotekarzom całkowicie nowych ról. Pozwoliło im to jednak zaadaptować się do dynamicznego rozwoju i postępu w komunikacji naukowej, a w konsekwencji umożliwiło przedstawienie swoim użytkownikom oferty kompetentnie i sprawnie wykonywanych usług. Globalne wezwania do otwartego dostępu do wyników badań naukowych, zainteresowanie udostępnianiem instytucjonalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym, nieustająca ewolucja i rozwój związanych z tym usług wymusiły potrzebę stworzenia w bibliotekach akademickich nowych stanowisk badawczych. Artykuł przedstawia wyniki badań zakresów obowiązków nowych stanowisk bibliotecznych w usługach otwartej nauki na podstawie ofert pracy zamieszczanych przez biblioteki akademickie w Zjednoczonym Królestwie.</p> Nancy Pontika Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22061 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22062 <p>Recenzja. Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 2019, s. 771. ISBN 978-83-60961-20-9</p> Jacek Wojciechowski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22062 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Bibliotekarz – biblioteka – historia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22064 <p>Recenzja. Bibliotekarz – biblioteka – historia, red. Andrzej Wałkówski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 282. ISBN 978-83-65741-15-8 (Propozycje i materiały)</p> Jacek Wojciechowski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22064 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22065 <p>„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954), wybór, oprac., wstęp Kamila Budrowska, Katarzyna Kościewicz, Białystok: Alter Studio 2016 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 1), ss. 262. ISBN 978-83-6408-134-7<br>Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Katarzyna Kościewicz, Białystok: Alter Studio 2017 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 2), ss. 307. ISBN 978-83-6408-138-5<br>„Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r., red. Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Wiktor Gardocki, Białystok: Alter Studio 2018 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 3), ss. 241. ISBN 978-83-6408-151-4</p> Piotr Nowak Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22065 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22066 <p>Recenzja. Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, red. Zdzisław Gębołyś, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2019, s. 280. ISBN 978-83-8018-226-4</p> Jacek Wojciechowski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22066 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22067 <p>Recenzja. Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861), Kórnik: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka 2018, ss. 266, [2]. ISBN 978-83-85213-65-9</p> Monika Małecka Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22067 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22068 <p>Recenzja. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 292. ISBN 978-83-65741-17-2 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka)</p> Jacek Wojciechowski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22068 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22069 <p>Recenzja. Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design, Cambridge, MA, Kidlington: Chandos Publishing 2017, s. 190 (Chandos Information Professional Series, 2052-210X). ISBN 978-0-08-101923-8 (print), 978-0-08-101924-5 (online)</p> Hanna Andruszko Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22069 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22070 <p>Recenzja. Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2018, s. 362 (tom 1, ISBN 978-83-8084-181-9), s. 343 (tom 2, ISBN 978-83-8084-183-3), s. 306 (tom 3, ISBN 978-83-8084-185-7)</p> Justyna Łopaczyk Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22070 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22072 <p>Wspomnienia. Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018)</p> Andrzej Jazdon Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22072 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22073 <p>Wspomnienie. Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019)</p> Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22073 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000 Autorzy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22074 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/22074 nie, 15 gru 2019 00:00:00 +0000