Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg <p>Czasopismo to jest szeroko rozpowszechniane w kraju. Wśród prac zamieszczanych w rekomendowanym periodyku znajdują się nie tylko uznane osobistości świata nauki, a także, co zasługuje na szczególne podkreślenie, młodzi adepci nauki polskiej. Czasopismo wyróżnia się ponadregionalnym zasięgiem i ma zapewnioną dystrybucję poprzez PTPN.<br>Wszystkie przeznaczone do druku prace podlegają obiektywnej ocenie przez starannie dobranych recenzentów. Prace zawierają obszerne streszczenia w języku angielskim i są często cytowane nie tylko w literaturze krajowej, ale także zagranicznej.<br>Liczny Komitet Redakcyjny składa się z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących obecnie najsilniejszy w kraju ośrodek geografii fizycznej oraz z zagranicy.<br>Na uwagę zasługuje wartość naukowa wydawnictwa, jego rola jako forum młodych pracowników nauki i ponadregionalny zasięg, a szczególnie jego miejsce w tradycji i rozwoju nauki i kultury Polski.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/bfg/about" target="_blank" rel="noopener">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/bfg/issue/current" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/bfg/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>AGRO ; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>MNiSW 5</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI:&nbsp;</strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/index">10.14746/bfg</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN:&nbsp;2081-6014</strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE&nbsp; DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license">&nbsp;Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna 2081-6014 <p>PTPN ma prawa autorskie do tytułu czasopisma</p><p> <img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License" /> https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</p> ZMIANY PARAMETRÓW MORFOMETRYCZNYCH JEZIORA STRZESZYŃSKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24441 <p>The paper analyses the changes in the Strzeszyńskie lake basin, located within the borders of the city of Poznań. The study was based on five topographic maps from the years: Moreover, the morphometric parameters of the basins from 1908, 1992 and 2013 were compared. Although the lake is located only a few kilometers from the center of Poznan, its basin has not changed significantly. Undoubtedly, this is influenced by the development of the lake basin. At present, however, there are symptoms indicating the worsening state of the waters.</p> Adam Choiński Agnieszka Każmierska Copyright (c) 2018 ADAM CHOIŃSKI, AGNIESZKA KAŹMIERSKA 9(69) 9 16 10.14746/bfg.2018.9.1 OBIEKTY KRENOLOGICZNE W D OLNEJ CZĘŚCI DORZECZA WISŁY (PO ZLEWNIĘ DRWĘCY) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24442 <p>On the basis of hydrographic maps in the scale 1:50,000, an inventory of crenological objects in the lower part of the Vistula basin up to the Drwęca river basin in the south was made. The total number of theseobjects in the analyzed area is 308, with the highest number of solid sources – 161, followed by leakages – 125 and periodic sources – 17. The total efficiency of all outflows is very low, as it was estimated at 0.075 m3∙s–1. The most efficient source reaches only 1.0 dm3∙s–1, and only a few 0.7 dm3∙s–1.</p> Adam Choiński Mariusz Ptak Copyright (c) 2018 ADAM CHOIŃSKI, MARIUSZ PTAK 9(69) 17 24 10.14746/bfg.2018.9.2 ZMIANY BATYMETRII JEZIORA MIERZYŃSKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24443 <p>The paper presents an analysis of changes in the bathymetry of Mierzyńskie lake, located in western Poland. It was found that over the last five decades this lake was characterized by exceptional stability in terms of changes in the surface area and volume of water, which decreased by 3.4 ha and 315,000 m3 respectively. The observed situation is quite different in comparison to the literature analysing the issue of lake evolution in Poland (indicating a faster rate of their disappearance). This specificity is due to the nature of the use of the catchment of this lake, which is characterised by an exceptionally high percentage of forest areas (considered to be the most natural) and negligible anthropopressure.</p> Adam Choiński Mariusz Ptak Copyright (c) 2018 ADAM CHOIŃSKI, MARIUSZ PTAK 9(69) 25 33 10.14746/bfg.2018.9.3 PORÓWNANIE WYNIKÓW ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW GENERALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ DO UPROSZCZENIA LINII BRZEGOWEJ WYBRANYCH WÓD POWIERZCHN IOWYCH Z BAZY BDOT10K https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24444 <p>The article discusses the issue of cartographic generalization of surface waters based on algorithms. In the process of developing topographic maps, spatial databases play an important role, in particular, BDOT10k. According to the regulation which regulates how to make topographic maps, there are no defined principles for generalization. Therefore, the article analyzes the simplification results of three algorithms and compares them with respect to their suitability for cartographic generalization of the chosen surface waters.</p> Paweł Cybulski Copyright (c) 2018 PAWEŁ CYBULSKI 9(69) 35 44 10.14746/bfg.2018.9.4 KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24446 <p>The subject of the paper is the influence of atmospheric circulation on the content of suspended PM10 in the air in Konin. For this purpose dust concentrations from the period 2012–2016 were generally characterized. PM10 particulate matter concentration average hourly data were obtained from the Main Inspectorate of Environmental Protection website. Based on these data, long-term, seasonal and daily changes in the PM10 concentration in the atmosphere were investigated. The study analysed the daily variability of the PM10 suspended particulate matter concentration to present seasonal differences (in hot and cold seasons). In order to determine the influence of atmospheric circulation on the PM10 particulate matter concentration, the concentration levels data were compared with the types of circulation prevailing on the same day. In this study according to synoptic maps the days with maximum and minimum concentrations PM levels were analysed. It was found which type of meteorological circulation is conducive to higher levels concentrations of particulate matter PM10, and which has a positive effect on the quality of the air in Konin.</p> Kaja Karczewska Leszek Kolendowicz Marek Półrolniczak Hanna Forycka–Ławniczak Copyright (c) 2018 KAJA KARCZEWSKA, LESZEK KOLENDOWICZ, MAREK PÓŁROLNICZAK, HANNA FORYCKA-ŁAWNICZAK 9(69) 45 64 10.14746/bfg.2018.9.5 WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24492 <p>The article presents examples of synoptic situations when the permissible concentration of PM10 was severely exceeded in 2010–2017 in Poznań. In many Polish cities, there are deviations from the norms for a number of days during the year. The scale of concentration of PM10 in the air is largely affected by the prevailing meteorological conditions such as low temperature and low wind speed. First, periods of the highest daily concentrations of pollutants were selected. Subsequently, synoptic maps for selected days were analysed. The most common cause of the pollution was a large boom which brought Arctic air to Poland. In this case, the highest concentration was accompanied by very low air temperatures and the resulting more intensive heating of buildings.</p> Sebastian Kendzierski Hanna Forycka–Ławniczak Copyright (c) 2018 SEBASTIAN KENDZIERSKI, HANNA FORYCKA-ŁAWNICZAK 9(69) 65 71 SOURCES OF SPATIAL INFORMATION ABOUT NOISE AS EXEMPLIFIED BY THE SPATIAL INFORMATION SYSTEM (SIS) IN POZNAŃ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24449 <p>Noise is subject to compulsory mapping. Access to environmental acoustical data should be available to the public user. These tasks result directly from the provisions of the Environmental Protection Law Act – EPL Act. The method of their implementation is presented using the example of the Poznań Spatial Information System. Available data sources are indicated, mainly in relation to cartographic visualisation of the presented contents.</p> Jarosław Kubiak Copyright (c) 2018 JAROSŁAW KUBIAK 9(69) 73 86 10.14746/bfg.2018.9.7 CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24456 <p>The article presents the use of nature in supporting the processes of teaching and developing children and youths. The surrounding natural environment, the outdoors, can be compared to a laboratory which provides an opportunity to use direct experiences, leading to a clearer interpretation of the natural environment. The purpose of the article was to determine the level of accessibility and use of valuable nature areas in Poznan county for educational purposes. In the article, the author presents the characteristics of the activities<br>carried out by various organizations, i.e. the Konstantynowo Forestry Inspectorate and education centers in the Wielkopolski National Park. The discussion draws attention to the difficulties faced, such as the insufficient number of teaching staff in the centers, the lack of available dates or inadequate information provided to the age groups which often arise in trying to achieve the intended tasks. The goal set was implemented through the analysis of interviews with teachers and employees of these institutions (case study).</p> Magdalena Kugiejko Copyright (c) 2018 MAGDALENA KUGIEJKO 9(69) 87 99 10.14746/bfg.2018.9.8 PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24460 <p>In the early 19th century, cartographic studies typically satisfied military or administrative needs. The idea behind drawing a map of Pleszew in 1806 was to show the condition of the city following a great fire. The plan distinguishes between the burnt down areas and ones saved from the fire. While the legend is small, including few explanations and the markings on the sheet are moderately distributed, the analyzed city map is a valuable resource of information which can be presented in the form of thematic visualizations. The article presents studies into the information provided by the map of Pleszew in terms of the scope of content and its spatial distribution; a method of arrangement thereof has also been proposed. The decision to attribute specific objects to separate layers has offered an opportunity of selecting the content according to various criteria and presenting it in the form of thematic visualizations.</p> Dariusz Lorek Copyright (c) 2018 DARIUSZ LOREK 9(69) 101 114 10.14746/bfg.2018.9.9 ZMIANY POWIERZCHN I LEŚNYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO PROMN O W OSTATNICH 200 LATACH W ASPEKCIE KRAJOBRAZOWYM https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24461 <p>The main purpose of this work was to assess changes to the forest areas in Promno Landscape Park which occurred in 1830–2013. The assessment of these changes was based on an analysis of cartographic material from 1830, 1890, 1940 and 2013. The article presents the natural and socio-economic conditions in the research area. Analyses of dominant habitats and stands have also been presented together with cartographic material and a detailed analysis and evaluation of the changes over nearly 180 years. Based on the strategic documents and research results, a forecast has also been provided of the changes to be expected in the next dozen or so years. An analysis of changes to the forest areas in Promno Landscape Park has shown that the largest decrease in forest cover occurred in the second half of the 19th century in connection with clear-cut clearings. In 1890, the forest area decreased by 268 ha against 1830. Slight changes took place in the late 19th and the early 20th centuries. In that period, slow afforestation followed logging and therefore the forest area increased from 1,592.3 hectares in 1890 to 1,679 hectares in 1940. Undoubtedly, the largest increase occurred after 1940, after the Second World War when land of poor agricultural value was afforested. The area of forests grew from 1,679 ha in 1940 to 2,545.29 ha in 2013 marking an increase in forest cover from less than 50% to the existing 76%.</p> Andrzej Macias Martyna Skwarek Copyright (c) 2018 ANDRZEJ MACIAS, MARTYNA SKWAREK 9(69) 115 134 10.14746/bfg.2018.9.10 MIĘDZYDOBOWE ZMIANY BODŹ COWOŚCI CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1988–2017 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24462 <p>The aim of the paper was to investigate the stimuli of the atmospheric pressure and the dependence of large pressure changes on atmospheric circulation in Poznań. The values of the average daily atmospheric pressure from the Poznań-Ławica meteorological station in years 1988-2017 were used. The frequency of days with atmospheric pressure greater than 1015 hPa and lower than 985 hPa as well as the number of days with interdiurnal change of the atmospheric pressure were calculated in specified ranges: 0.0-4.0 hPa, 4.1-8.0 hPa, 8.1-16.0 hPa and &gt;16.1 hPa. Next, the conditional probability of the interdiurnal changes of the air pressure and the Grosswetterlagen (GWL) types of atmospheric circulation was determined. In Poznań in 1988–2017, the most stimulus air pressure changes occurred between November and February and the least stimulus – from May to August. Strong and very strong stimulus of atmospheric pressure is most often found in cyclonic circulation types with masses of air flowing from north-western directions.</p> Marta Nawrocka Katarzyna Szyga–Pluta Copyright (c) 2018 MARTA NAWROCKA, KATARZYNA SZYGA-PLUTA 9(69) 135 149 10.14746/bfg.2018.9.11 GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24464 <p>The aim of this paper is to characterize the graphical interface and functionality of virtual tour applications. The indirect aim is to provide initial technical assessment of selected virtual tours avaialable on Polish websites. In addition, the article presents the importance of the terms related to multimedia presentation of online tourist content. References have been made to concepts such as geoinformation society, geoinformation, geospatial data, interactive panoramas and tourism space. In the research, descriptive and comparative methods were used. The initial technical assessment was made by means of the Web Page Analyzer – 0.98 (http://www.websiteoptimization.com/services/analyze) from Website Optimization. Results Research into the interface, the functionality and technical assessment revealed that the selected virtual tour applications available online are very diverse. The differences exist both on the quantitative and the qualitative levels. The results have led to a conclusion that the Internet infrastructure, with special emphasis placed on the geo-information infrastructure, allows to develop and transfer tourist activity to the virtual world. The progressive functionality and ergonomics of the interfaces enable multimedia presentations in the form of virtual tours, including use of 360º panoramas, to reach an increasingly wide audience with diverse interests.</p> Agnieszka Pilarska Paulina Tymczykowska Copyright (c) 2018 AGNIESZKA PILARSKA, PAULINA TOMCZYKOWSKA 9(69) 151 164 10.14746/bfg.2018.9.12 TYPY PRZEBIEGU PENTADOWYCH WSPÓŁCZYNN IKÓW STANU WODY JEZIOR NIŻU POLSKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24466 <p>The purpose of the research is to determine the types of course of the coefficients of water stages on pentads on the hydrological year. The research distinguishes five main types and seven subtypes of pentad coefficients of the water stages of lakes in Poland in the average annual cycle. For the analysis, the daily values of water levels of 75 lakes located in the Polish Lowlands in years 1976-2015 were used. The data were obtained from the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. For each lake, the coefficient of water stages, for all 73 pentads of the hydrological year, was calculated. Pentadic values of water stage coefficients were the basis for hierarchical grouping of the lakes using Ward’s method. On the basis of dendrogram analysis, 5 main groups of lakes with a different coefficient of water storage in the annual cycle were distinguished – so-called types of the course of pentad coefficient of water stages. The types distinguished differ in the beginning, end and duration of high and low water stages, as well as the variability of the coefficient of water stage in pentads of the hydrological year. Type 1 – with a small range of W coefficient parameter changes throughout the year is characteristic of coastal lakes, in type 2 lakes, high water stages are observed in the summer-autumn period, low stages in spring. In the remaining types, high water stages are usually observed in spring and low in the summer-autumn period.</p> Katarzyna Plewa Copyright (c) 2018 KATARZYNA PLEWA 9(69) 165 181 10.14746/bfg.2018.9.13 ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24467 <p>In the past, human intervention in water relations focused mainly on draining wetlands and lakes. In general, this was aimed at increasing the area of agricultural land or creating new settlement areas. In the case of lakes, the consequence of such actions was to reduce their level and in many cases to completely dry them. The maintenance of appropriate, assumed environmental conditions requires, in the case of drainage systems, maintaining the high efficiency of the drainage system, which is time- and cost-intensive. Neglecting such an approach, or intentional actions in this respect may lead to the restoration (to a different spatial extent) of drained lakes. The examples presented in the paper indicate that this process is quite common. In the context of the need to expand the water retention of the country, a detailed search of such reservoirs should be carried out and their renaturalization should be considered.</p> Mariusz Ptak Copyright (c) 2018 MARIUSZ PTAK 9(69) 183 192 10.14746/bfg.2018.9.14 ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24468 <p>The study presents the characteristic of annual, seasonal and diurnal course of cloudiness in Poland in 2001–2016. The analysis was performed on 28 meteorological stations (IMGW-PIB); the data came from threefold climatological observations. Based on the data, the average course of annual, seasonal and diurnal cloud cover, maximum and minimum values were estimated. Moreover, the average number of characteristic nephological days during the year was calculated. The analysis confirmed a decrease in cloudiness in the spring and in the summer accompanied by an increase in the autumn and in the winter season. Furthermore, in the summer the values of diurnal cloud variation were higher in the summer than in the winter. August was the least cloudy month (56%) while December proved most cloudy (79%). During the entire period in question, the Pomeranian Lakeland was most clouded while the Szczecin Shore Zone proved the least cloudy.</p> Ligia Sypniewska Katarzyna Szyga–Pluta Copyright (c) 2018 LIGIA SYPNIEWSKA, KATARZYNA SZYGA-PLUTA 9(69) 193 213 10.14746/bfg.2018.9.15 SZKOŁA, UNIWERSYTET I BIZNES JAKO WĘZŁY SIECI UCZĄCEJ SIĘ – ROLA PRZYSZKOLNYCH OGRÓDKÓW METEOROLOGICZNYCH W KSZTAŁCENIU GEOGRAFICZNYM I PRZYRODN ICZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ „ŁEJERY” W POZNANIU https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24470 <p>Geography is traditionally perceived as a discipline of science dealing with the spatial diversity of the outer shell of the earth, and the relations between its components and human activity (Tkocz, 2005). The identification of relations and correlations, constructing hypotheses and, finally, observations and measurements are among the most important skills of applying knowledge in practice (Regulation of the Ministry of Education of 14 February 2017 on the core curriculum). In a world of dynamic acquisition of factual knowledge, practical skills are gaining in importance, together with the ability to select information and search for it. Connectivity is the answer to contemporary trends in education, viewed as the theories of education, perceiving knowledge as a set of network connections between objects. In this perspective, learning is about establishing and developing such connections (Downes, 2017). This idea promotes abstaining from fact-based knowledge or even concept development and to look for facts, collect and process them. As part of “Łejery! What kind of weather is this?!” carried out by the school (project organizer), Faculty of Geographic and Geological Sciences (the content-related sponsor) and the Enea company (sponsor of the Enea Academy of Talents project), a self-organising map was created in accordance with the theory of constructivism. By means of measurements and exchanging information, the students can empirically and single-handedly acquire their own knowledge and practical skills.</p> Jakub Sypniewski Sebastian Kiendzierski Copyright (c) 2018 JAKUB SYPNIEWSKI, SEBASTIAN KENDZIERSKI 9(69) 215 223 10.14746/bfg.2018.9.16 NOCE MROŹNE W POZNANIU I ICH CYRKULACYJNE UWARUNKOWANIA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/27145 <p>The main purpose of this article was to determine the pressure situations and circulation types causing the occurrence of frosty nights in Poznań in the years 1966/67–2015/16. A night was assumed to be a frosty night with a minimum temperature below –10°C. The article uses the daily values of the minimum air temperature for the period of 1966–2016 for the station in Poznań. The data was provided by the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. In the analyzed years, 10 frosty nights were recorded on average every season. Conducted studies showed a decrease in their number, although these changes were not statistically significant. The average occurrence of frosty nights was associated with the presence of a high-pressure system over Central Europe, which developed within a high-pressure ridge extending over the majority of the continent. Such a pressure situation led to the advection of continental air masses from the eastern sector.</p> ARKADIUSZ M. TOMCZYK Copyright (c) 2018 ARKADIUSZ M. TOMCZYK 2018-12-15 2018-12-15 9(69) 225 238 10.14746/bfg.2018.9.17 PERIOD OF INTENSE VEGETATION IN POLAND IN THE YEARS 1966–2015 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24471 <p>The purpose of this paper was to determine long-range and spatial variability of the start and end dates of a period of intense vegetation in Poland in 1966–2015. The article is based on average monthly air temperature values acquired for 20 Polish stations for 1966–2015, made available by the Institute of Meteorology and Water Management – the National Research Institute. Based on the obtained data, the dates of the beginning and end of the intense vegetation period were determined. In this study, the intense vegetation period was defined as one with an average daily air temperature ≥10°C. The mathematical formulas proposed by Gumiński (1948) were used to determine the dates of the beginning and end of the period. A period of intense vegetation in Poland in the years 1966–2015 has extended. The dates of the beginning of the period of intense vegetation changed in the latitudinal system from the south to the north while the intensity of changes in the date of the beginning in the studied area was characterized by longitudinal distribution – the most prominent in the west of Poland. The end of the intense vegetation period occurs earliest in the north-east of Poland, and latest in the west and the south. The end date changes were less significant than the start date changes. The length of the intense vegetation period ranges from the north-east to the south-west of Poland, and the most dramatic changes occurred in the west and the south-east of Poland.</p> Arkadiusz M. Tomczyk Katarzyna Szyga–Pluta Copyright (c) 2018 ARKADIUSZ M. TOMCZYK, KATARZYNA SZYGA-PLUTA 9(69) 239 248 10.14746/bfg.2018.9.18 TYPOLOGIA REŻIMU ODPŁYWU RZEK W POLSCE W RÓŻNYCH FAZACH OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24472 <p>The paper presents the spatial distribution of types of river regime in Poland according to the assumptions of Dynowska (1997) for three time scales: 1971–2010 and for years with high and low indices of the North Atlantic Oscillation and directions of their transformation in various phases of NAODJFM. The paper applied daily flow values from the period 1971–2010 for 516 stations located on 280 Polish rivers. In the examined time scales, five types of regime were designated including rivers characterised by a similar distribution and range of monthly runoff values in an average annual cycle. The designated groups, however, differ in terms of the number of rivers, which affects the image of spatial distribution of rivers representing the identified types of regime. The analysis shows that in the studied NAODJFM phases, transformations of the flow regime of many rivers in Poland are often observed. Compared to average conditions (1971–2010), in the negative phase of NAODJFM, the most stable is nival type well formed. The most common transformations relate to the nival regime moderately formed, which usually changes into a nival well formed or nival-pluvial regime. In the positive phase of NAODJFM, regime transformations are more frequent. The most stable type of regime is again nival well formed, and the most common transformation occurs in the case of the pluvio-nival regime (into the nival-pluvial regime) and nival-pluvial regime, which is transformed into well or moderately formed nival regimes.</p> Dariusz Wrzesiński Copyright (c) 2018 DARIUSZ WRZESIŃSKI 9(69) 249 261 10.14746/bfg.2018.9.19