[1]
Jakubiak, K. 1995. Bydgoska Katedra Historii Wychowania. Biuletyn Historii Wychowania. 2 (sty. 1995), 35–37. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.5.