(1)
Manyś, B. . Uczeń W Szeregach rzemieślniczych. System Edukacyjny I Wychowawczy chłopców W wileńskich Cechach W Dobie wczesnonowożytnej W świetle statutów Cechowych. 10.14746/bhw 2019, 7-23.