Nawrot-Borowska, M. (2005) „Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, ss. 300”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 138–142. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.16.