Manyś, B. . (2019) „Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych”, Biuletyn Historii Wychowania, (40), s. 7–23. doi: 10.14746/bhw.2019.40.1.