(1)
HEBAL-JEZIERSKA , M. Terminologia Lingwistyki Korpusowej W języku Czeskim, Polskim I słowackim – Wybrane Problemy . bo 2021, 569-588.