Raina, Olga V., i Alena S. Shestakova - Stuk. „Ethnic Stereotypes in Polish and Czech Proverbs”. Bohemistyka0, no. 1 (maj 8, 2019): 19-32. Udostępniono wrzesień 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/18929.