Bohemistyka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo <p>Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonani, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak trudnych warunków doby obecnej, do wydawania nowego pisma slawistycznego, jestem przekonany, że działam zgodnie z życzeniami zainteresowanych. Tym nowym czasopismem jest "Bohemistyka", wydawana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisję Slawistyczną PAN Oddział w Poznaniu i Wydawnictwo PRO. Stawiając sobie jako jeden z punktów programu zbliżenie pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami bohemistycznymi, czasopismo to będzie zawierać – obok działu naukowego – dział recenzji i dział sprawozdawczy.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/bo/about" target="_blank" rel="noopener">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/bo/issue/current" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/bo/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong></div> <div class="oczasopismie">SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, CEJH, AMUR, Index Copernicus</div> <div class="oczasopismie"><strong>MNiSW 13 pkt.</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI:&nbsp;</strong>10.14746/bo</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN:&nbsp;1642-9893</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong><img id="licensebutton" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 4px; border: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nd/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License">PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE&nbsp; DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"> Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a><br></strong></div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Bohemistyka 1642-9893 Verbal Aggressiveness in Communication in Media and Online. A Case Study of the TV Cooking Show »Spread« https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20908 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>The paper discusses verbal aggressiveness and (im)politeness in media and online communication. The analysis focuses on transcriptions of communicative acts by participants of the TV reality Spread! ("Prostřeno!", a Czech version of the programme Come Dine with me) and viewers' comments in related online discussions.</p> <p>The analysis indicated that the use of face-threatening acts was determined by a type of communicative interaction and interlocutors' social roles. Striving to construct a positive self-image, the participants in the show did not take the risk of losing their face due to usage of derogatory or vulgar expressions in face-to-face inter- actions.</p> <p>The anonymous online discussions, on the contrary, did not pose any risk for the positive faces of the speakers; therefore, the interlocutors showed clear tendency to either appreciate and support, or attack the contestants as well as other speakers.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> Jindřiška Svobodova Eva Nováková Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 427–459 427–459 10.14746/bo.2019.4.1 Eufemizacja w przekładzie (na materiale języka czeskiego) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20907 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia eufemizacji w przekładzie z języka czeskiego na polski. Materiał badawczy został wyekscerpowany z czeskojęzycznej literatury pięknej za pośrednictwem korpusu językowego InterCorp, stanowiącego integralną część Czeskiego Korpusu Narodowego i dającego możliwość analizy tekstów pod względem ekwiwalencji przekładowej.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Autor skoncentrował swoją uwagę na sposobach przekładu dwóch wybranych leksemów (srát, děvka) oraz wyrażenia przyimkowego (do prdele), które są rejestrowane w słownikach języka czeskiego z kwalifikatorem wulgarności lub grubiańskości. Analiza wykazała, że większość tłumaczy dokonuje tzw. „higienizacji przekładu”, unikając bezpośredniej ekwiwalencji kłopotliwych leksemów przy zastosowaniu procesu eufemizacji, czego rezultatem nie zawsze jest jednak eufemizm sensu stricto (jednostka leksykalna).</p> <p>W prezentowanym artykule została podjęta próba ustalenia przyczyn powodujących omawiany proces.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> Katarzyna Dembska Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 460–474 460–474 10.14746/bo.2019.4.2 Morfologická forma a její význam https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20909 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>Při rozboru jazykových jednotek se sleduje vztah mezi formou a mezi obsahem. Pokud jde o kvalitu daného vztahu, lingvisté zkoumají, zda, event. jakým způsobem se významová složka promítá do své formální realizace. Vztah mezi formou a významem je arbitrární a konvenční. Pokud jde o kvantitativní stránku vztahu forma – význam, sleduje se poměr mezi formou a počtem významových jednotek. Určitá forma může vyjadřovat více významů. Některé formy mají stejný nebo podobný význam, často se však liší frekvencí, stylem, významovými nuancemi. Popisuje se rozdíl mezi přístupem sémaziologickým (ten v popisu češtiny pro cizince dominuje) a onomaziologickým, který nabízí nové možnosti popisu mluvnického systému češtiny.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Milan Hrdlička Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 475–483 475–483 10.14746/bo.2019.4.3 Anglicyzmy leksykalne i ich derywaty w języku czeskim na podstawie gazety »Mladá fronta Dnes« https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20905 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>Przedmiotem artykułu jest 435 haseł leksykalnych – anglicyzmy i derywaty od anglicyzmów (użyte łącznie 3 124 razy). Materiał pochodzi z siedmiu obszernych numerów gazety „Mladá fronta Dnes” z listopada 2009 r. Jednostki leksykalne reprezentują między innymi następujące pola znaczeniowe: sport (128 haseł), muzyka i subkultury (40 haseł), transport i budownictwo (25 haseł), ekonomia i handel (24 hasła), środki masowego przekazu (24 hasła). Około 40% wszystkich haseł stanowią hapaxlegomena.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Marek Chlebowski Copyright (c) 2020-01-15 2020-01-15 4 484–500 484–500 10.14746/bo.2019.4.4 Slovenské, české a poľské lingvistické termíny z hľadiska syntaktickej motivácie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20910 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>Štúdia sa zaoberá jazykovednými termínmi v slovenčine, češtine a poľštine. Opisuje a konfrontuje lingvistické termíny ako terminologicky motivované jednotky z aspektu syntaktickej motivácie, poukazuje na kooperáciu terminologickej a syntaktickej motivácie, pričom vychádza z teórie lexikálnej motivácie. Opis problematiky i závery sa zakladajú na výskume rozsiahlej materiálovej bázy <em>Slovníka slovanské lingvistické terminologie 1, 2</em> (Jedlička (ed.) 1977, 1979), ale aj novších prameňov. Štúdia poukazuje na pomer, distribúciu a konkurenciu jednoslovných a viacslovných (syntakticky motivovaných) pomenovaní v oblasti lingvistiky, ako aj na medzijazykové zhody a diferencie pri pomenúvaní totožných denotátov. Na základe výskumu sú vydelené konštrukčné typy viacslovných jazykovedných termínov v slovenčine, češtine a poľštine. Poukazuje sa na najviac zastúpené konštrukčné typy, ako aj na interlingválne zhody a diferencie v konštrukčnom členení.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Marta Vojtekova Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 501–522 501–522 10.14746/bo.2019.4.5 »Poláci nám říkají Pepíci« – obraz Czechów w polskojęzycznych przewodnikach turystycznych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20927 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>Celem niniejszego artykułu było przedstawienie obrazu Czechów na podstawie sześciu polskojęzycznych przewodników turystycznych opublikowanych przez najważniejsze wydawnictwa podróżnicze w Polsce w latach 2004–2011. Materiał do badań stanowiły teksty, prezentujące podstawowe informacje zamieszczone w częściach wstępnych lub końcowych bedekerów, przy czym nie brano pod uwagę elementów graficznych. Na obraz złożyły się cechy charakteru przypisywane Czechom, wskazano ich zwyczaje, ale także opisano jak spędzają wolny czas i obchodzą święta. Ponadto zawarto ocenę pewnych grup zawodowych oraz przybliżono, jaki mają stosunek do mniejszości etnicznych i seksualnych. Okazało się, że obraz Czechów jest tożsamy w badanych tekstach i w większości zgodny z istniejącymi stereotypami. Autorzy przewodników kreślą przede wszystkim pozytywny obraz południowego sąsiada, ale zwracają też uwagę na nieprzyjazny stosunek Czechów do Romów.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Gabriela Olchowa Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 523–540 523–540 10.14746/bo.2019.4.6 Miloš Zeman and Andrzej Duda – reinventing image for election campaign purposes https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20914 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>The aim of this paper is to present a comparative analysis of selected elements of strategies for building political image of Miloš Zeman and Andrzej Duda, applied in the presidential campaign in Poland and Czechia in 2013 and 2015. The paper presents not only basic information about both campaigns, but primarily points to a number of common features, such as main motifs (history, family, the future), the target group and its image, communication channels, all used in both strategies for communicating with voters, despite different PR and cultural sphere of application.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Renata Rusin Dybalska Agnieszka Budzyńska-Daca Tomasz Rawski Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 541–555 541–555 10.14746/bo.2019.4.7 Použití uvozovek v současných mediálních textech (na příkladu slova vykadit) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20929 <table width="650"> <tbody> <tr> <td width="482"> <p>V članku autorky popisují užití uvozovek v novinářských textech na příkladu vulgarismu <em>vykadit</em>. Autorky projednávají o různých potenciálních významech uvozovek, důvodech jejich použití a nadměrném používání.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Radka Holanova Jana Vlčková Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 556–560 556–560 10.14746/bo.2019.4.8 Stylistika mluvené a psané češtiny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20931 Marek Lollok Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 561–566 561–566 10.14746/bo.2019.4.9 Interakčná štylistika aneb Nové cesty ve výzkumu stylu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20936 Jindřiška Svobodová Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 566–568 566–568 10.14746/bo.2019.4.10 Gramatiky češtiny pro slovinské bohemisty https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20940 Svatava Škodová Sonja Vojvodic Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 569–573 569–573 10.14746/bo.2019.4.11 Zpráva z jubilejní desáté mezinárodní vědecké konference »Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře«, Těšín 3.–4. září 2019 r. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/20941 Lubomír Hampl Copyright (c) 2019-12-15 2019-12-15 4 574–581 574–581 10.14746/bo.2019.4.12