Pressto.

Bohemistyka

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czym ma być "Bohemistyka"? Przede wszystkim pełną i rzetelną informacją oraz skuteczną pomocą dla wszystkich bohemistów w pierwszym rzędzie w Polsce. W tym celu ma to być organ wymiany myśli, wątpliwości, a także zdobytych doświadczeń, organ, który będzie zapoznawał odbiorcę z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami etc., możliwie najlepszą formą przekazu informacji i myśli bohemistycznej. Z tego względu wzorem dla "Bohemistyki" stały się takie pisma, jak "Nase řeč", "Česká literatura" i "Český jazyk a literatura", od których przejąłem również strukturę pisma i jego format.

 

Działy

 

Proces recenzji

1. Nadesłane teksty są poddawane przez Redakcję wstępnej ocenie.

2. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów (teksty w języku obcym są przesyłane do co najmniej jednego recenzenta, afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy).

3. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy, i nie pozostają względem autora w zależności służbowej, nie pozostają z autorem w konflikcie interesów ani w bliskich stosunkach osobistych oraz nie pozostawali względem autora w bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Recenzenci nie są członkami Rady Naukowej i są kompetentni w danej dziedzinie oraz posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

5. Redakcja stosując zasadę double blind review, przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości.

6. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest zbyt wąskie, aby zachować zasadę zawartą w punkcie 3, może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady.

7. Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

8. Recenzenci są zobowiązani do poufności aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu.

9. Wzór formularza recenzji znajduje się na stronie internetowej www.bohemistyka.pl w zakładce Procedura recenzowania.

10. Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie artykułu do publikacji.

11. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej i nie jest zgodna z przesłanym wzorem recenzji.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) z podaniem autorstwa, tytułu, źródła oraz odnośnikiem do oryginalnego utworu ze stony czasopism i numeru DOI.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo