Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Cel: wymiana i upowszechnianie wiedzy na temat historii i współczesności państw oraz ludów Półwyspu Bałkańskiego. Podejmowane problemy badawcze z zakresu antropologii kulturowej, archeologii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii. Częstotliwość ukazywania: rocznik (nowe numery czasopisma ukazują się w pierwszych miesiącach kolejnego roku)

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły. Ius Valachicum

Począwszy od tomu 23, w „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” jest zamieszczona rubryka IUS VALACHICUM.

Składają się na nią artykuły przygotowywane w ramach projektu  pt Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej Migracje – siedziby – dziedzictwo kulturowe (Grant NPRH, 0604/NPRH3/H12/82/2014)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Omówienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Materiały do publikacji są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (double blind peer review). W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, bądź jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może być opublikowany w obecnej formie (bez poprawek), opublikowany po wprowadzeniu zmian, bądź nie może być opublikowany w Balcanica Posnaniensia.

Formularz reecenzji

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Recenzenci

 • Dr hab. Tadeusz Czekalski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii, Polska,

 • Prof. dr hab. Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Polska,

 • Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Polska,

 • Prof. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii, Polska,

 • Prof. dr hab. Maciej Franz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska,

 • Prof. dr hab. Dorota Gil, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Polska,

 • Prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki PAN, Polska,

 • Prof. dr hab. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska,

 • Dr hab. Ewa Kocój, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Kultury, Polska,

 • Prof. dr hab. Milos Luković, Serbska Akademia Nauk i Sztuk, Belgrad, Serbia,

 • Prof. dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki PAN, Polska,

 • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, Polska,

 • Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Polska,

 • Dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales, Polska,

 • Prof. dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, Polska.

 

Recenzenci, tom XXIII, 2016

 • dr hab. Tadeusz Czekalski (Kraków)

 • dr hab Jarosław Dudek, prof. UZ (Zielona Góra)

 • prof. dr hab. Mirosław Dymarski (Wrocław)

 • prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Poznań)

 • dr Jerzy Hatłas (Poznań)

 • dr hab. Ewa Kocój (Kraków)

 • dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Kraków)

 • dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM (Poznań)

 • dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM (Poznań)

 • prof. dr hab. Miloš Luković (Belgrad)

 • dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. PAN (Warszawa)

 • prof. dr hab. Bożena Muszkalska (Poznań)

 • dr hab. Krzysztof Nowak, prof. US (Katowice)

 • prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Wrocław)

 • dr hab. Jarosław Rubacha (Olsztyn)

 • prof. dr hab. Stanisław Sroka (Kraków)

 • prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka (Kraków)

 • dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW (Warszawa)

 • dr Wojciech Szczepański (Poznań)

 • dr hab. Piotr Wróbel (Kraków)

 • prof. dr hab. Lilia Zabolotnaia (Chișinău)

 

Zasady etyki

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship"; ("honorary authorship"), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, że tekst nie narusza praw osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność za podane informacje, dotyczące powyższych kwestii ponosi autor/autorzy zgłaszający manuskrypt do publikacji.
W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń zaistnienia nierzetelności naukowej lub  nieetycznych zachowań, Redakcja stara się je wyjaśnić z udziałem zainteresowanych stron. W razie niesatysfakcjonujących wyjaśnień lub braku woli współpracy w eliminacji niepożądanych praktyk, Redakcja może odrzucić złożony do druku manuskrypt lub wycofać już opublikowany artykuł.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo