Klimkowski, T. (2012). Aromanians of Romania and their language. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 19, 7-17. https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.1