Klimkowski, Tomasz. 2012. “Aromanians of Romania and Their Language”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia 19 (January), 7-17. https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.1.