Klimkowski, Tomasz. 2015. “Religious Vocabulary in Aromanian Compared to Romanian”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia 22 (1), 165-75. https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.12.