Klimkowski, T. (2012) “Aromanians of Romania and their language”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 19, pp. 7-17. doi: 10.14746/bp.2012.19.1.