Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Prawno-Historyczne jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swych szpalt autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowego, a także materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej.

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Prace drobne i materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z dziejów nauki historii prawa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozmowy w redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Debiuty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i noty recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

In Memoriam

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch recenzentów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).
 2. Autor publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzje muszą być sporządzone na piśmie i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku są pozytywne recenzje.
 5. Wykaz recenzentów za cały rok kalendarzowy jest publikowany w Zeszycie 2.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Zasady etyki

Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Recenzenci

Lista recenzentów ukazuje się w drugim zeszycie każdego tomu

 

Komitet redakcyjny

 1. Prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel, Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Polska
 2. Prof. Wilhelm Brauneder, Uniwersität Wien, Rechtswissentschaftliche Facultät, Austria
 3. Ks. Prof. dr hab. Wojciech Góralski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska
 4. Prof. dr hab. Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 5. Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, Polska
 6. Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 7. Prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 8. Prof. dr hab. Artur Korobowicz, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 9. Prof.  dr hab. Krzysztof Krasowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 10. Prof. dr hab. Adam Lityński, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 11. Prof. dr hab. Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 12. Dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 13. Prof. dr hab. Jacek Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 14. Prof. Józef Mélèze-Modrzejewski, Université Paris, Francja
 15. Prof. dr hab. Henryk Olszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 16. Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Polska
 17. Prof. dr hab. Michał Pietrzak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 18. Prof. UWr dr hab. Marian J. Ptak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Polska
 19. Prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 20. Prof. dr hab. Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 21. Prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 22. Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 23. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 24. Prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 25. Prof. dr hab. Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 26. Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo