Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo Prawno-Historyczne jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swych szpalt autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowego, a także materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej.

Proces recenzji

 1. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch recenzentów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).
 2. Autor publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzje muszą być sporządzone na piśmie i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku są pozytywne recenzje.
 5. Wykaz recenzentów za cały rok kalendarzowy jest publikowany w Zeszycie 2.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Recenzenci

Lista recenzentów ukazuje się w drugim zeszycie każdego tomu

Komitet redakcyjny

 1. Prof. Wilhelm Brauneder, Uniwersität Wien, Rechtswissentschaftliche Facultät, Austria
 2. Ks. Prof. dr hab. Wojciech Góralski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska
 3. Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 4. Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 5. Prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 6. Prof.  dr hab. Krzysztof Krasowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 7. Prof. dr hab. Adam Lityński, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 8. Prof. dr hab. Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 9. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 10. Prof. dr hab. Jacek Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 11. Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Polska 
 12. Prof. dr hab. Henryk Olszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 13. Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Polska
 14. Prof. dr hab. Michał Pietrzak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 15. Prof. UWr dr hab. Marian J. Ptak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Polska
 16. Prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 17. Prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 18. Prof. dr hab. Dariusz Szpoper, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Prawa i Administracji, Polska
 19. Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 20. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 21. Prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 22. Prof. UMCS dr hab. Andrzej Wrzyszcz, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 23. Prof. dr hab. Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 24. Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czasopisma Prawno-Historycznego vol. 64, vol. 65 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r. minęło 70 lat jego istnienia. Funkcję Redaktora CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski, Karol Koranyi, Zygmunt Lisowski, Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Wojciechowski, Michał Sczaniecki oraz Henryk Olszewski.