Łysko, M. (2018). Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956). Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 249-276. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.10