Matuszewski, J. (2021). Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 233-258. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.12