Rakowski, M. (2014) „Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 247–262. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.11.