Lityński, A. (2019) „Juristy i revoljucija. Pro et contra, avtory i sostaviteli S.M. Šahraj, K.P. Krakovskij, Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova, Izdatelʹstvo »Kučkovo Pole«, Moskwa 2017, ss. 552.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 433-434. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19393 (Udostępniono: 27czerwiec2022).