Matuszewski, J. (2021) „Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), s. 233-258. doi: 10.14746/cph.2021.1.12.