Lityński, Adam. „Juristy I Revoljucija. Pro Et Contra, Avtory I Sostaviteli S.M. Šahraj, K.P. Krakovskij, Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet Imeni M.V. Lomonosova, Izdatelʹstvo »Kučkovo Pole«, Moskwa 2017, Ss. 552.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70, no. 2 (lipiec 17, 2019): 433-434. Udostępniono czerwiec 24, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19393.