O czasopiśmie

Proces recenzji

Przyjęte przez czasopismo „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  • W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
  • W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem (bezpośrednie relacje osobiste, relacje zależności zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
  • Recenzent pisemnie wypełnia przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny, formułując jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Wojciech Grupiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Antoni Gąsiorowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Hanna Kócka-Krenz, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dominik Kubicki, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grzegorz Kubski, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jerzy Pietrzak, Uniwersytet  Wrocławski
Anzelm Weiss, Instytut Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jacek Wiesiołowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk


Zasady etyki

W związku z wprowadzeniem przez Redakcję zapory ghostwriting i guest authorship prosimy poszczególnych autorów o wskazanie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z określeniem ich afiliacji oraz podaniem zakresu ich udziału), a także o podanie informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej, do których należą ghostwriting i guest authorship, będą ujawniane.
Autorzy powinni przestrzegać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994).

SponsorsRozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski Nr 1(2003), Nr 2(2006), Nr 10(2015)  – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.