Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze z perspektywy filozoficznej. Stąd w obszarze badań znalazły się, do tej pory, takie zagadnienia jak: osoba, wolność, wina, wola, wartości czy ciało. Jak wspomniano "Filozofia Chrześcijańska" jest rocznikiem. Kolejne numery ukazują się pod koniec roku kalendarzowego.

 

Działy

Dział główny

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Większość publikowanych w "Filozofii Chrześcijańskiej" materiałów to teksty zamówione, które otrzymały pozytywne recenzje. Artykuły niezamówione zostaną wykorzystane, o ile wpiszą się w tematyczny profil przygotowywanych numerów, otrzymały pozytywne recenzje i spełniają wymogi formalne. Materiały niewykorzystane zostaną odesłane autorowi.
 • Złożenie artykułu/recenzji/sprawozdania/tłumaczenia/wykładu do publikacji jest równoważne stwierdzeniom: że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) i że nie uczestniczy w żadnym innym procesie edycyjnym
 • Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.
 • Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.
 • Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym prosimy więc nie umieszczać w tekście informacji, ułatwiających rozpoznanie autora.
 • Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski czasopisma.
Zasady recenzji:
 1. Do recenzji każdego artykułu powołani zostają dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki specjalizujący się w tematyce artykułu.
 2. Redakcja gwarantuje anonimowość procesu recenzowania (double-blind review proces).
 3. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 4. Konkluzje recenzji i ewentualne uwagi recenzentów przesyłane są autorom artykułów. W wypadku dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
 5. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją, widniejące na stronie internetowej "Filozofii Chrześcijańskiej" nie pokrywają się z listą recenzentów zaproszonych do współpracy przy kolejnych numerach czasopisma.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Zasady etyki

 • Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych i redakcji publikacji naukowych.
 • Ghostwriting zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • Z quest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy czyjś udział jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on wymieniony jako autor czy też współautor publikacji.
Uprzejmie prosimy autorów o wskazanie:
 • wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania proponowanego naszej redakcji tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału),
 • informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem.

W celu powiadomienia o współautorach i źródłach finansowania prosimy autorów o wypełnienie i odesłanie oświadczenia dla autorów (link poniżej). Oświadczenie można przesłać drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu do druku). W wypadku wersji elektronicznej prosimy o skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: zsfch@amu.edu.pl
W wersji tradycyjnej oświadczenie należy przesłać na adres:

Redakcja czasopisma "Filozofia chrześcijańska", ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

 

Recenzenci

 • dr hab. Dariusz Barbaszyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • o. prof. dr hab. Józef Bremer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 • prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Polska Akademia Nauk, Polska
 • prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • o dr Andrzej Jastrzębski, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, Włochy
 • dr hab. Waldemar Kmiecikowski
 • o. dr hab. Ryszard Kozłowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
 • ks. prof. dr hab. Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr hab. Marcin Zdrenka, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska
 • ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo