Zakres i zasięg czasopisma

"Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze z perspektywy filozoficznej. Stąd w obszarze badań znalazły się, do tej pory, takie zagadnienia jak: osoba, wolność, wina, wola, wartości czy ciało. Jak wspomniano "Filozofia Chrześcijańska" jest rocznikiem. Kolejne numery ukazują się pod koniec roku kalendarzowego.

Proces recenzji

 • Większość publikowanych w "Filozofii Chrześcijańskiej" materiałów to teksty zamówione, które otrzymały pozytywne recenzje. Artykuły niezamówione zostaną wykorzystane, o ile wpiszą się w tematyczny profil przygotowywanych numerów, otrzymały pozytywne recenzje i spełniają wymogi formalne. Materiały niewykorzystane zostaną odesłane autorowi.
 • Złożenie artykułu/recenzji/sprawozdania/tłumaczenia/wykładu do publikacji jest równoważne stwierdzeniom: że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) i że nie uczestniczy w żadnym innym procesie edycyjnym
 • Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.
 • Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.
 • Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym prosimy więc nie umieszczać w tekście informacji, ułatwiających rozpoznanie autora.
 • Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski czasopisma.

Zasady recenzji:

 1. Do recenzji każdego artykułu powołani zostają dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki specjalizujący się w tematyce artykułu.
 2. Redakcja gwarantuje anonimowość procesu recenzowania (double-blind review proces).
 3. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 4. Konkluzje recenzji i ewentualne uwagi recenzentów przesyłane są autorom artykułów. W wypadku dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
 5. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją, widniejące na stronie internetowej "Filozofii Chrześcijańskiej" nie pokrywają się z listą recenzentów zaproszonych do współpracy przy kolejnych numerach czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

 • Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych i redakcji publikacji naukowych.
 • Ghostwriting zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • Z quest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy czyjś udział jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on wymieniony jako autor czy też współautor publikacji.

Uprzejmie prosimy autorów o wskazanie:

 • wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania proponowanego naszej redakcji tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału),
 • informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem.

W celu powiadomienia o współautorach i źródłach finansowania prosimy autorów o wypełnienie i odesłanie oświadczenia dla autorów (link poniżej). Oświadczenie można przesłać drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu do druku). W wypadku wersji elektronicznej prosimy o skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: zsfch@amu.edu.pl
W wersji tradycyjnej oświadczenie należy przesłać na adres:

Redakcja czasopisma "Filozofia chrześcijańska", ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

Recenzenci

 • dr hab. Dariusz Barbaszyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • o. prof. dr hab. Józef Bremer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 • prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Polska Akademia Nauk, Polska
 • prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • o dr Andrzej Jastrzębski, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, Włochy
 • dr hab. Waldemar Kmiecikowski
 • o. dr hab. Ryszard Kozłowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
 • ks. prof. dr hab. Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska
 • dr hab. Marcin Zdrenka, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska
 • ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Historia czasopisma

Pierwszy numer "Filozofii Chrześcijańskiej" ukazał się w 2004 roku jako periodyk Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Założycielem i pierwszym redaktorem był ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski. Od 2008 roku redaktorem jest prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz. Czasopismo z 5 punktami znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych.