MANIKOWSKI, M. (2017). EKSTASIS I EPECTASIS – TWO ELEMENTS DESCRIBING THE MYSTICAL EXPERIENCES ACCORDING TO GREGORY OF NYSSA. Filozofia Chrześcijańska, 14, 71-86. https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.4