MANIKOWSKI, MACIEJ. 2017. “EKSTASIS I EPECTASIS – TWO ELEMENTS DESCRIBING THE MYSTICAL EXPERIENCES ACCORDING TO GREGORY OF NYSSA”. Filozofia Chrześcijańska 14 (June), 71-86. https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.4.