MANIKOWSKI, M. (2017) “EKSTASIS I EPECTASIS – TWO ELEMENTS DESCRIBING THE MYSTICAL EXPERIENCES ACCORDING TO GREGORY OF NYSSA”, Filozofia Chrześcijańska, 14, pp. 71-86. doi: 10.14746/fc.2017.14.4.