(1)
Wojdala, M. Publiczne Finansowanie Sztuki W kontekście Zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście Filozoficznoprawne. fped 2016, 5, 187-199.