(1)
Pichlak, M. Konstytucjonalizm Jako Refleksja. fped 2018, 7, 5-24.