[1]
M. Pichlak, „Konstytucjonalizm jako refleksja”, fped, t. 7, nr 1, s. 5–24, wrz. 2018.