Bukowski, Z. (2018). Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 355–368. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.20