Pawleta, M. (2021). The attitudes of the contemporary Poles towards the archaeological past. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 309-329. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.11