Pawleta, Michał. 2021. „The Attitudes of the Contemporary Poles towards the Archaeological past”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień), 309-29. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.11.