Pawleta, M. (2021) „The attitudes of the contemporary Poles towards the archaeological past”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 309-329. doi: 10.14746/fpp.2021.26.11.