Pawleta, M. „The Attitudes of the Contemporary Poles towards the Archaeological past”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 26, grudzień 2021, s. 309-2, doi:10.14746/fpp.2021.26.11.