(1)
Sokół, L. Max Stirner I Henrik Ibsen: Dalecy I Bliscy. 10.1515/fsp 2011, 12, 315-326.