Karaś, H. (2019). Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar. Gwary Dziś, 7, 83–95. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20210