Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny obejmuje językoznawstwo stosowane szeroko pojęte. Celem Glottodidactica jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej z powyższego zakresu. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku, pod koniec czerwca i pod koniec grudnia. Teksty publikacji przyjmujemy do końca grudnia oraz do końca sierpnia.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z wydarzeń naukowych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane wstępnie przez Komitet redakcyjny i Radę redakcyjną. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych stawianych publikacjom naukowym są odrzucane. Artykuły są również oceniane pod względem zgodności z profilem pisma.  Autorów artykułów przygotowanych niezgodnie z Wytycznymi dla autorów redakcja prosi o korektę tekstu.
 2.  Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Stosowana jest zasada“double-blind review process” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości).
 5. W przypadku artykułu wąskotematycznego, z dziedziny, z której jest mniej specjalistów, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach sporządzenie jednej recenzji przez osobę pracującą na stanowisku profesora z obcojęzyczną afiliacją, będącego rodzimym użytkownikiem języka artykułu.
 6. Recenzja publikacji ma formę̨ pisemną (na podstawie formularza recenzji) i musi kończyć́ się̨ jednoznacznym wnioskiem co do jej dopuszczenia lub odrzucenia.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/ numerów nie są̨ ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę̨ recenzentów współpracujących.
 8. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora naczelnego, Zespołu redakcyjnego oraz Rady redakcyjnej i nie podlega odwołaniu.

Formularz recenzji (DOCX)

Formularz recenzji (PDF)

Stellungnahme (DOCX)

Stellungnahme (PDF)

Review Form (DOCX)

Review Form (PDF)

 

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Zasady etyki

Przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting i  guest authorship

Rzetelność, etyczna postawa Autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym to zasady, którymi kieruje się redakcja Glottodidactica.
W celu przeciwdziałania praktykom ghostwriting (niepodanie prawdziwego wkładu pracy w powstanie publikacji, nieujawnienie swojego udziału w powstaniu publikacji lub w podziękowaniach) oraz guest autorship (podanie swojego nazwiska jako współautor przy znikomym lub żadnym wkładzie pracy) redakcja Glottodidactica prosi Autorów o:

 1. wyraziste ujawnienie swojego rzeczywistego wkładu pracy intelektualnej (podanie afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, metod, założeń itp.). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację do druku. W przypadku publikacji zbiorowej  odpowiedzialność spoczywa na pierwszym Autorze;
 2. podanie informacji o źródłach finansowania (np. numer i tytuł grantu oraz nazwa instytucji przyznającej  w przypisie);
 3. podpisanie załączonego formularza i przekazanie go drogą elektroniczną.
W przypadku wykrycia opisanych powyżej negatywnych praktyk redakcja Glottodidactica zobowiązana jest powiadomić odpowiednie instytucje.

 

Recenzenci

W 2017 naszymi recenzentami byli:

prof. dr hab. Adrianna Biedroń

(Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)

prof. dr hab. Anna Cieślicka

(Texas A&M International University, USA)

prof. dr hab. Maria Dakowska

(Warsaw University, Poland)

prof. dr Martine Dalmas

(Paris-Sorbonne University, France)

prof. dr Una Dirks

(Europa University Flensburg, Germany)

prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest

(Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

prof. dr Csaba Földes

(University of Erfurt, Germany)

prof. dr Karen Glaser

(University of Lipsk, Germany)

prof. dr Walter van Heuven

(University of Nottingham, Great Britain)

prof. dr Sabine Hoffmann

(University of Palermo, Italy)

prof. dr Linus Jung

(University of Granada, Spain)

prof. dr Bogdan Kovtyk

(Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)

prof. dr hab. Hadrian Lankiewicz

(Gdańsk Universisty, Poland)

prof. dr. hab. Roman Lewicki

(State University of Applied Sciences in Konin, Poland)

prof. dr Maria Jesus Lorenzo-Modia

(University of A Coruña, Spain)

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

(Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland / State University of Applied

Sciences in Konin, Poland)

prof. dr Ludmila Pöpel

(University of Stockholm, Sweden)

prof. dr Kathrin Siebold

(Philipps University Marburg, Germany)

dr hab. Maciej Smuk

(University of Warsaw, Poland)

 Dziękujemy wszystkim recenzentom za pracę na rzecz naszego czasopisma.

 In 2016 our reviewers were:

Anna Cieślicka (Texas A@M International University, USA)
Martine Dalmas (Paris-Sorbonne University, France)
Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Hans Giessen (University of Saarbrücken, Germany)
Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
Erika Lang (University of Wuppertal, Germany)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Laura Muresan (Bucharest Academy of Economic Studies, Romania)
Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Ludmila Pöppel (Stockholm University, Sweden)
Heidemarie Sarter (University of Potsdam, Germany)
Halina Widła (University of Silesia in Katowice, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

In 2015 our reviewers were:
Margot Heinemann (University of Leipzig, Germany)
Marianne Hepp (University of Pisa, Italy)
Przemysław Gębal (University of Warsaw, Poland)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Rudolf Muhr ( University of Graz, Austria)
Heidemarie Sarter (University of Potsdam, Germany)
Halina Widła (University of Silesia in Katowice, Poland)
Jerzy Żmudzki (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

In 2014 our reviewers were:
Anna Cieślicka (Texas A@M International University, USA)
Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Marina Foschi (University od Pisa, Italy)
Przemysław Gębal (University of Warsaw, Poland)
Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Krzysztof Nerlicki (University of Szczecin, Poland)
Halina Stasiak (University of Gdańsk, Poland)
Halina Widła (University of Silesia in Katowice, Poland)
Jerzy Żmudzki (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

In 2013 our reviewers were:

Marina Foschi (University of Pisa, Italy)
Sambor Grucza (University of Warsaw, Poland)
Frank G. Koenigs (Philipps-University Marburg, Germany)
Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Kazimiera Myczko (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Krzysztof Nerlicki (University of Szczecin, Poland)
Mirosław Pawlak  (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Marian Szczodrowski (University of Gdańsk, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo